ขยายเวลางดให้บริการ คลินิกกายภาพบำบัด, หน่วยเวชศาสตร์แผนไทย (นวดแผนไทย), หน่วยเวชศาสตร์แผนจีน (ฝังเข็ม)

ประกาศจากรพ.เวชศาสตร์เขตร้อน เนื่องจากสถานการณ์ของ COVID-19 ที่ยังคงระบาดต่อเนื่อง ทางโรงพยาบาลฯ จึงขอขยายเวลา “งดให้บริการ” ดังนี้
– คลินิกกายภาพบำบัด, หน่วยเวชศาสตร์แผนจีน (ฝังเข็ม) ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2564
และ และหน่วยเวชศาสตร์แผนไทย (นวดแผนไทย) ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2564
หากมีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขอบคุณครับ