news

ขยายเวลางดให้บริการ คลินิกกายภาพบำบัด, หน่วยเวชศาสตร์แผนไทย (นวดแผนไทย), หน่วยเวชศาสตร์แผนจีน (ฝังเข็ม) จนถึง 10 พฤษภาคม 2564

จนถึง 10 พฤษภาคม 2564
เนื่องจากเป็นช่วงการระบาดของCOVID-19 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ขอขยายเวลางดให้บริการ
– คลินิกกายภาพบำบัด
– หน่วยเวชศาสตร์แผนไทย (นวดแผนไทย)
– หน่วยเวชศาสตร์แผนจีน (ฝังเข็ม)
จนถึง 10 พฤษภาคม 2564 *ตามประกาศของทาง กทม.  หากมีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขอบคุณครับ