การทำลายเอกสารที่กำหนดอายุการเก็บในปี พ.ศ. 2563

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนจะดำเนินการทำลาย Slip Card, แฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอก, แฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยใน ในช่วงเดือนมกราคม 2558 ถึงเดือนธันวาคม 2558
ที่ขาดการติดต่อเป็นเวลา 5 ปีขึ้นไป

ดังนั้น หากท่านต้องการเก็บรักษาแฟ้มเวชระเบียน ให้แจ้งความประสงค์ที่ งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคาราชนครินทร์ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ภายในวันที่ 15 เมษายน 2564