ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกอายุรกรรมผู้ป่วยนอก

วันเวลา 9.00 - 12.00 น. และคลินิกที่ออกตรวจเวลา 13.00 - 16.00 น. และคลินิกที่ออกตรวจ
จันทร์แพทย์ประจำบ้าน (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)แพทย์ประจำบ้าน (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)
นพ.วัฒนา เลี้ยววัฒนา (คลินิกอายุรกรรมทั่วไปและโรคตับ)นพ.อภิณัฐ เพ่งเรืองโรจนชัย (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)
พญ.วิภา ธนาชาติเวทย์ (คลินิกอายุรกรรมทั่วไปและโรคไต)คลินิกชาวเวชศาสตร์เขตร้อน (เวลา 13.00 - 14.00 น.)
นพ.สุพัฒน์ ชำนาญชานันท์ (คลินิกอายุรกรรมทั่วไปและโรคเลือด)
พญ.สุธาทิพย์ ชินประดิษฐสุข (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)
พญ.นิดา เสรีฉันทฤกษ์ (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)
พญ.วัชรี อรุณสดใส (คลินิกโรคเด็ก)
อังคารแพทย์ประจำบ้าน (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)แพทย์ประจำบ้าน (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)
นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์ (คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ)พญ.นิดา เสรีฉันทฤกษ์ (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)
พญ.ศรีวิชา ครุฑสูตร (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)คลินิกชาวเวชศาสตร์เขตร้อน (เวลา 13.00 - 14.00 น.)
พญ.ชญาสินธุ์ แม้นสงวน (คลินิกโรคหัวใจ)พญ.ปิยะวรรณ งามองอาจ (คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู) TMD
นพ.อุดมศักดิ์ ศิลาจำรูญ (คลินิกอายุรกรรมทั่วไปและโรคปอด)
พญ.ปิยะวรรณ งามองอาจ (คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู)
นพ.อภิณัฐ เพ่งเรืองโรจนชัย (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)
พญ.สลิล ศิรินาม (คลินิกโรคเด็ก)
พุธแพทย์ประจำบ้าน (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)แพทย์ประจำบ้าน (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)
นพ.วิวัฒน์ จันเจริญฐานะ (คลินิกอายุรกรรมทั่วไปและโรคไต)นพ.ขวัญชัย กุมภาพงษ์ (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)
พญ.ฉัตรพร กิตติตระกูล (คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ)คลินิกชาวเวชศาสตร์เขตร้อน (เวลา 13.00 - 14.00 น.)
พญ.สุธาทิพย์ ชินประดิษฐสุข (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)พญ.ศิริวรรณ วนิชชานนท์ (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)
พญ.ปิยะวรรณ งามองอาจ (คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู)นพ.สมชัย วัฒนาสันดาภรณ์ (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)
นพ.วัชรพงศ์ ปิยะภาณี (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)
นพ.ชัยสิทธิ์ ศิวากรณ์ (คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤต)
นพ.ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล (คลินิกโรคเด็ก)
พญ.รวีรัตน์ สิชฌรังษี (คลินิกโรคภูมิแพ้) ทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน
พฤหัสบดีแพทย์ประจำบ้าน (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)แพทย์ประจำบ้าน (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)
พญ.บริมาส หาญบุญคุณูปการ (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)คลินิกชาวเวชศาสตร์เขตร้อน (เวลา 13.00 - 14.00 น.)
พญ.ประกายแก้ว จรูญวรรธนะ (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)
นพ.กิตติยศ ภู่วรวรรณ (คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ)
พญ.สุธาทิพย์ ชินประดิษฐสุข (คลินิกอายุกรรมทั่วไป)
พญ.ปิยะวรรณ งามองอาจ (คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู)
พญ.วีรวรรณ หัตถสิงห์ (คลินิกโรคเด็ก)
ศุกร์แพทย์ประจำบ้าน (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)แพทย์ประจำบ้าน (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)
นพ.สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)นพ.อภิณัฐ เพ่งเรืองโรจนชัย (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)
พญ.วิรงค์รอง เจียรกุล (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)พญ.วิภา ธนาชาติเวทย์ (คลินิกอายุรกรรมทั่วไปและโรคไต)
พญ.วีรวรรณ ลุวีระ (คลินิกโรคติดเชื้อ)คลินิกชาวเวชศาสตร์เขตร้อน (เวลา 13.00 - 14.00 น.)
นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ (คลินิกอายุกรรมทั่วไปและโรคไต)
พญ.ปิยะวรรณ งามองอาจ (คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู)
นพ.วศิน แมตสี่ (คลินิกอายุรกรรมทั่วไป)
นพ.เกรียงศักดิ์ ลิมป์กิตติกุล (คลินิกโรคเด็ก)

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment