แบบฟอร์มส่งต่อผู้ป่วย โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
ถ้าท่านใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อส่งใบส่งตัวนอกเวลาราชการ โดยเฉพาะหลัง 2 ทุ่น กรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าที่ 02-3069148
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.