ทำเนียบ ผอ
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงคุณหญิงตระหนักจิต หะริณสุต
ปี พ.ศ. 2504 – ปี พ.ศ. 2521
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ดนัย บุนนาค
ปี พ.ศ. 2522 – ปี พ.ศ. 2533
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา เจริญลาภ
พ.ศ. 2534 – 30 กันยายน พ.ศ. 2539
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยสิน วีรวรรณ
1 ตุลาคม พ.ศ. 2537 – 30 กันยายน พ.ศ. 2539
ศาสตราจารย์ นายแพทย์พลรัตน์ วิไลรัตน์
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2547
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วัฒนา เลี้ยววัฒนา
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2547 – 30 กันยายน พ.ศ. 2551
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดมศักดิ์ ศิลาจำรูญ
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 – 2559
ศาสตราจารย์ นายแพทย์พลรัตน์ วิไลรัตน์
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 2562
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วัชรพงศ์ ปิยะภาณี
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน