www.tropmedhospital.com (1)

พันธกิจของงานรังสีวินิจฉัย

หน่วยงานรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยภาพผ่านเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล และเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวดเร็ว ซึ่งให้บริการตรวจวินิจฉัย และแปลผลโดยรังสีแพทย์ซึ่งมีความชำนาญ พร้อมทั้งนักรังสีการแพทย์ และทีมงานรังสีวินิจฉัย ที่มีประสบการณ์คอยช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำต่างๆ ในการตรวจ จึงทำให้การตรวจวินิจฉัยมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นยำ และปลอดภัย

งานรังสีวินิจฉัยส่งภาพการตรวจ และการแปลผลโดยรังสีแพทย์ให้แก่แพทย์ผู้ทำการรักษา ผ่านระบบสารสนเทศสำหรับส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) เพื่อความรวดเร็ว และความปลอดภัยด้านข้อมูลของผู้รับบริการ ทำให้แพทย์ผู้ทำการรักษาสามารถเปิดภาพ ผลการวินิจฉัย และสามารถเปรียบเทียบผลการตรวจได้จากห้องตรวจทันที จึงสามารถค้นหาโรคเพื่อทำการรักษาในขั้นต่อไปได้อย่างรวดเร็ว

งานบริการ

 1. เอกซเรย์ทั่วไป (General x-ray)
 2. เอกซเรย์เคลื่อนที่ (Mobile/Portable X-ray)
 3. ตรวจอวัยวะด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound)

    

ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ (7)

ตารางแพทย์ออกตรวจ

รังสีแพทย์วันที่ออกตรวจเวลาออกตรวจ
พญ. ณัฐรี จันทร์เลิศฤทธิ์ จันทร์จันทร์ (12.30 – 15.00น.)
พุธพุธ (8.30 – 12.00น.)
พญ. มาลีรัตน์ สุธีรัตน์อังคาร9.00 – 14.00น.
พฤหัสบดี9.00 – 14.00น.
พญ. สรัญญา ภูพงพาณิชศุกร์8.00 – 12.00น.

วิดีโอความรู้งานรังสีวินิจฉัย

ติดต่อเรา : Contact us

งานรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

เลขที่ 420/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท์ :  02-3069161, E-mail: xraytropmed@gmail.com

คำถามที่ถามบ่อย : FAQ

การรับนักศึกษาฝึกงาน
 • หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ โภชนาการและการกำหนดอาหาร ระดับปริญญาตรี
 • ต้องได้รับวัคซีน COVID-19 ครบตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข มากกว่า 2 สัปดาห์ หรือมีประวัติการเป็นโรค COVID-19 ไม่เกิน 1 เดือนที่ได้รับการรักษาแล้วจนหาย โดยมีหลักฐานใบรับรองแพทย์ประกอบ เว้นแต่มีข้อห้ามทางการแพทย์ในการรับวัคซีน
 • ได้รับวัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) ครบ 2 เข็ม
 • ได้รับวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส (Varicella) ครบ 2 เข็ม หรือมีผลการตรวจพบว่ามีภูมิคุ้มกันโรคอีสุกอีใส (Vericalla Ab) หรือมีประวัติการเป็นอีสุกอีใสในอติคพร้อมใบรับรองแพทย์และสำเนาหลักฐานการตรวจวินิจฉัย
 • ได้รับวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี (Hepatitis B) ครบ 3 เข็ม หรือมีผลการตรวจพบว่ามีภูมิคุ้มกันต่อโรคไวรัสตับอักเสบบี (anti-HBs > 10 IU/mL)
 • ได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก หรือวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โดยได้รับวัคซีน (tetanus-diphtheria (Td) หรือ tetanus-diphtheria-acellulapertussis vaccine (Tdap) จำนวน 1 เข็ม ภายใน 10 ปี)
 • ต้องมีผลการตรวจภาพรังสีทรวงอกปกติภายใน 6 เดือน ก่อนปฏิบัติงาน อบรม เรียนรู้ หรือดูงาน หากพบความผิดปกติที่สงสัยเป็นวัณโรค ต้องได้รับการรักษาจนพ้นระยะติดต่อหรือหายดีก่อนเข้าฝึกอบรม เรียนรู้ หรือดูงาน
 • ทำการตรวจ Antigen-Test Kit (ATK) FOR COVID-19 ทุกสัปดาห์และรายงานผลการตรวจให้ทราบทางLine หรือ E-mail
 • ทำหนังสือขอฝึกงานถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ถ้าอยู่ต่างจังหวัด ไม่สะดวกที่จะมาตรวจที่โรงพยาบาล มีระบบ Telemedicine ปรึกษาแพทย์ online หรือไม่

คลินิกพยาธิ และคลินิกโรคอุจจาระร่วง มีระบบ Telemedicine ผู้ป่วยสามารถพูดคุยปรึกษาแพทย์ได้ โดยผู้ป่วยที่สนใจจะต้องทำนัดหมายตามปกติ และเจ้าหน้าที่จะแจ้งช่องทางในการพูดคุยกับแพทย์ผ่านระบบ Video conference

Line