หน้าที่ความรับผิดชอบหน่วยซักฟอก

  • เก็บผ้าเปื้อนที่ใช้แล้วตามหอผู้ป่วยและหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ Home care ชั้น 4 ชั้น 5, แผนไทย, ฝังเข็ม, กายภาพ, พิเศษ 1, พิเศษ 2, พิเศษ 3, สามัญชาย, สามัญหญิง, ICU, ไตเทียม, GI, X-ray, OPD, Fever, ผิวหนัง, คลินิกสีลมชั้น12
  • ชั่งน้ำหนักผ้า แยกผ้าแต่ละชนิดเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดของเครื่องซัก
  • ซักผ้าปนเปื้อนทั้งหมดที่เก็บมาในแต่ละหอผู้ป่วย ตามโปรแกรมเครื่องซัก
  • อบผ้าให้แห้ง เพื่อเตรียมส่งห้องพับผ้า และอบผ้าให้หมาด เพื่อเตรียมส่งให้เครื่องรีด เช่น ผ้าปู ปลอกหมอน ผ้าขวางเตียง
  • พับผ้าในห้องพับผ้า ที่ออกมาจากเครื่องอบ และที่รีดเรียบร้อยแล้ว
  • รีดผ้าต่างๆ ที่อบหมาดแล้ว เช่น ผ้าปู ปลอกหมอน ผ้าขวางเตียง
  • จัดส่งผ้าสะอาดไปยังหอผู้ป่วยต่างๆของโรงพยาบาล พร้อมเช็คเครื่องผ้า เพื่อสำรองตามหอผู้ป่วยให้เพียงพอในการใช้งาน
  • ตรวจเช็คการทำงานของ Boiler พร้อมใช้งานกับเครื่องซัก เครื่องอบ และเครื่องรีด
ซักฟอก-2

บุคลากรหน่วยซักฟอก

  • นางปวรรัตน์ ประทุม          : หัวหน้าหน่วย
  • นางขวัญใจ นิ่มอิ่ม
  • นางนันทวัน จันทร์ปลั่ง
  • นางพัชรี แซ่อึ้ง
  • นายสุวัฒน์ แดงวิจิตร์
  • นางสาวจุฑามาศ เอมบำรุง
  • นายพีรพัฒน์ อาษารบ
  • นางสาวยุพดี ขำจิตต์
  • นายสอาด ทาทิพย์
  • นางจินตนา รักษาดี
  • นางสาวสุภาภรณ์ แสงภักดี
  • นางพจณี อนนพันธุ์
  • นางทิม ฤกษ์ดี

สถิติการให้บริการหน่วยซักฟอก

OKRs หน่วยซักฟอก

ติดต่อเรา : 

หน่วยซักฟอก โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 2 อาคารอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 50 ปี
เลขที่ 420/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์ 02-3069100 ต่อ 2016 , 9162 หรือ 02-3069162