งานห้องปฏิบัติการ
DSC_0409

เกี่ยวกับห้องปฏิบัติเวชศาสตร์ชันสูตร

งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นหน่วยงานในคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตลอด 24 ชั่วโมง บริการตรวจวิเคราะห์ ทางด้านโลหิตวิทยา จุลทรรศนศาสตร์คลินิก เคมีคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยาและให้บริการทางธนาคารเลือด และเป็นสถานที่ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน สำหรับนักศึกษาและบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งจากหน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงานต่างประเทศ

DSC_0401

ติดต่อเรา : Contact us

งานห้องปฏิบัติเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ชั้น 6 อาคารราชนครินทร์ เลขที่ 420/6
ถนนราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์: 02-3069199 ต่อ 9167