0
จำนวนเวชระเบียนใหม่
0
จำนวนเวชระเบียน Online
0
นาที
ได้เวชระเบียน ONLINE ใน
0
จำนวนนัดหมาย ONLINE

งานเวชระเบียน

 • จัดทำประวัติผู้ป่วยใหม่ที่ Walk in และ Online
 • เปิดสิทธิและ Visit เวชระเบียนผู้ป่วยไปห้องตรวจต่างๆ ที่มารับบริการในแต่ละวัน
 • เปิดสิทธิและ Visit เวชระเบียนผู้ป่วยไปห้องตรวจต่างๆ ล่วงหน้าสำหรับผู้ป่วยที่มีนัดล่วงหน้าไว้แล้ว
 • สแกนเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เข้าระบบ HIS
 • จัดเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยนอก และจัดทำแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยในที่สแกนแล้วเข้าตู้จัดเก็บ
 • ตรวจสอบสิทธิผู้ป่วยนอก สิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง / จ่ายตรงกรุงเทพมหานคร (กทม.) / จ่ายตรงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) / สิทธิประกันสุขภาพ ฯลฯ
 • ตรวจสอบสิทธิผู้ป่วยใน สิทธิกรมบัญชีกลาง / กรุงเทพมหานคร (กทม.) / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดทำใบรับรองสิทธิออนไลน์
 • ผู้ป่วยในสิทธิรัฐวิสาหกิจ / พนักงานของรัฐ แนะนำการทำหนังสือต้นสังกัด สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า / ประกันสังคม ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการต่อไป
 • ลงทะเบียนและจัดทำประวัติผู้ป่วยที่แพทย์ลงความเห็นว่าต้องนอนรักษาตัวใน รพ.
 • ให้รหัสโรค ICD-10 และรหัสหัตถการและการผ่าตัด ICD-9 ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
 • ให้บริการข้อมูลสถิติทางการแพทย์ของ รพ.
 • ให้บริการยืมเวชระเบียนผู้ป่วย เพื่อการรักษาต่อเนื่องที่ รพ.อื่น / การศึกษาวิจัย และการประกันชีวิต

คำถามที่พบบ่อย

➤ การทำบัตรใหม่ออนไลน์ / การนัดหมายล่วงหน้า / การเลื่อนนัด สามารถทำช่องทางไหนได้บ้าง

 • สำหรับผู้ป่วยใหม่ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ website : tropmedhospital.com หรือติดต่อทำบัตรใหม่ได้ที่เคาเตอร์เวชระเบียน ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์
 • นำเลข HN ที่ได้จากรพ. ไปนัดหมายออนไลน์ตามคลินิกที่ท่านต้องการตรวจทาง website : www.tropmedhospital.com
 • กรณีที่ต้องการเลื่อนนัด ท่านสามารถโทรเลื่อนนัดได้ ในวันและเวลาราชการ อย่างน้อยล่วงหน้า 1 วันทำการ ช่วงเวลา 13.30-15.30 ดังนี้
 • OPD ชั้น 1 คลินิกไข้ / โรคระบบทางเดินหายใจ / โรคพยาธิ เบอร์โทร 02-3069148
 • OPD ชั้น 2 คลินิกผิวหนัง / คลินิกพิเศษ เบอร์โทร 02-3069149
 • OPD ชั้น 3 คลินิกอายุรกรรม เบอร์โทร 02-3069147
 • OPD ชั้น 3 คลินิกท่องเที่ยวและการเดินทาง เบอร์โทร 02-3069145
 • คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 4 เบอร์โทร 02-3069171
 • แผนก X-Ray / Ultrasound ชั้น 4 เบอร์โทร 02-3069161

➤ การลงทะเบียนการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง / จ่ายตรงกรุงเทพมหานคร (กทม.) / จ่ายตรงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

 • ปัจจุบันท่านสามารถใช้บัตรประชาชนตัวจริง ในการตรวจสอบสิทธิได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า เมื่อตรวจสอบสิทธิแล้ว พบว่าท่านมีสิทธิเบิกจ่ายตรง ท่านสามารถใช้สิทธิได้โดยการนำบัตรประชาชนตัวจริง ยื่นที่การเงิน รพ. ทุกครั้งที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของท่าน

➤ เมื่อทำบัตร รพ.หาย หรือไม่ได้นำบัตร รพ. มา ต้องทำอย่างไร

 • สามารถใช้บัตรประชาชน หรือ แจ้ง ชื่อ-นามสกุล ได้ที่เคาเตอร์เวชระเบียน ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์
 • กรณีมารับบริการที่หน่วยเวชศาสตร์แผนไทย (นวดแผนไทย) แจ้งได้ที่ชั้น 1 อาคารศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ
 • กรณีมารับบริการที่หน่วยเวชศาสตร์แผนจีน (ฝังเข็ม) แจ้งได้ที่ชั้น 2 อาคารศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ

➤ การขอประวัติการรักษาของผู้ป่วย

 • กรณีนำไปรักษาต่อที่ รพ. อื่น แจ้งความประสงค์ที่เคาเตอร์เวชระเบียน ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ เพื่อกรอกแบบฟอร์มการขอประวัติ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่ 08.00-15.30 น.
 • กรณีนำไปเบิกประกันชีวิต ให้ติดต่อที่สำนักงานผู้อำนวยการ รพ. ชั้น 6 อาคารราชนครินทร์ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่ 08.30-15.30 น.

OKRs งานเวชระเบียน

 

ติดต่อเรา

งานเวชระเบียน โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ เลขที่ 420/6 ถนนราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 / เบอร์โทรศัพท์ 02-3069160