สถิติจำนวนผู้ป่วยโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

สถิติจำนวนผู้ป่วยรพ.เวชศาสตร์เขตร้อน (ผู้ป่วยนอก)

สถิติจำนวนผู้ป่วยรพ.เวชศาสตร์เขตร้อน (ผู้ป่วยใน)

ความพึงพอใจภาพรวมต่อโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

ความพึงพอใจภาพรวมต่อรพ.เวชศาสตร์เขตร้อน (ผู้ป่วยนอก)

ความพึงพอใจภาพรวมต่อรพ.เวชศาสตร์เขตร้อน (ผู้ป่วยใน)

สถิติผู้ใช้บริการ Telemed

สถิติผู้ใช้บริการ Telemed

สถิติและความพึงพอใจผู้รับบริการ