สถิติจำนวนผู้ป่วยโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

สถิติจำนวนผู้ป่วยรพ.เวชศาสตร์เขตร้อน (ผู้ป่วยนอก)

 • ปี 2563
 • ปี 2564
 • ปี 2565
 • ปี 2566

สถิติจำนวนผู้ป่วยรพ.เวชศาสตร์เขตร้อน (ผู้ป่วยใน)

 • ปี 2563
 • ปี 2564
 • ปี 2565
 • ปี 2566

สถิติผู้ป่วย 5 โรค

สถิติผู้ป่วย 5 โรค (ผู้ป่วยนอก)

 • ปี 2563
 • ปี 2564
 • ปี 2565

สถิติผู้ป่วย 5 โรค (ผู้ป่วยใน)

 • ปี 2563
 • ปี 2564
 • ปี 2565

ความพึงพอใจภาพรวมต่อโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

ความพึงพอใจภาพรวมต่อรพ.เวชศาสตร์เขตร้อน (ผู้ป่วยนอก)

 • ปี 2563
 • ปี 2564
 • ปี 2565
 • ปี 2566

ความพึงพอใจภาพรวมต่อรพ.เวชศาสตร์เขตร้อน (ผู้ป่วยใน)

 • ปี 2563
 • ปี 2564
 • ปี 2565
 • ปี 2566

สถิติและความพึงพอใจผู้รับบริการ