สถิติจำนวนผู้ป่วยโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

สถิติจำนวนผู้ป่วยรพ.เวชศาสตร์เขตร้อน (ผู้ป่วยนอก)

สถิติจำนวนผู้ป่วยรพ.เวชศาสตร์เขตร้อน (ผู้ป่วยใน)

สถิติผู้ป่วย 5 โรค

สถิติผู้ป่วย 5 โรค (ผู้ป่วยนอก)

* ปีงบ 2566 (1 ต.ค. 2565 – 28 เม.ย. 2566)

สถิติผู้ป่วย 5 โรค (ผู้ป่วยใน)

* ปีงบ 2566 (1 ต.ค. 2565 – 28 เม.ย. 2566)

ความพึงพอใจภาพรวมต่อโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

ความพึงพอใจภาพรวมต่อรพ.เวชศาสตร์เขตร้อน (ผู้ป่วยนอก)

ความพึงพอใจภาพรวมต่อรพ.เวชศาสตร์เขตร้อน (ผู้ป่วยใน)

สถิติและความพึงพอใจผู้รับบริการ