CSSD logo
รูปหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ_๒๐๑๒๒๙_2

1. การบริการรับฝากนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ

อัตราค่าบริการ การฝากนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำค่าบริการนึ่ง (บาท/ชุด)
ชุดทำแผล40
ชุดผ่าตัดเล็ก40
ชุดตัดไหม40
ชุดสวนปัสสาวะ40
ชุดเย็บแผล40
ชุดตัดชิ้นเนื้อ50
ชุดเจาะคอ60
ชุดเจาะปอด50
ชุดเจาะไขกระดูก50
ชุดเจาะหลัง50
ชุดผ่าหลอดเลือดดำ70
เหมานึ่งอุปกรณ์ทั้งตะกร้า (50 ลิตร)350

ขั้นตอนการรับบริการรับฝากนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ

ขั้นตอนการรับบริการ

1. อุปกรณ์ชุดเครื่องมือแพทย์ที่นำมาฝากนึ่ง ต้องห่อด้วยผ้าสองชั้นโดยแยกประเภทเครื่องแก้ว และเครื่องสแตนเลส

2. เจ้าหน้าที่หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อตรวจรับอุปกรณ์ชุดเครื่องมือแพทย์

3. รับใบขอส่งอุปกรณ์ ชุดเครื่องมือแพทย์โดยระบุชุดเครื่องมือแพทย์ หน่วยงาน วัน/เดือน/ปี ชื่อผู้ฝากส่ง และเบอร์ติดต่อ (กรณีไม่มีบัตร รพ. มาก่อน กรุณากรอกแบบฟอร์มขอทำบัตรใหม่)  ทำบัตรใหม่คลิกที่นี่

4. ติดต่อแผนกเวชระเบียน (ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์)

5. ชำระเงินและรับใบเสร็จ แผนกการเงิน ในวันที่นำมาฝากนึ่ง (ชั้น 1 อาคาราชนครินทร์)

6. สามารถรับอุปกรณ์ ชุดเครื่องมือแพทย์ที่นำมาฝากนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ ได้ภายในเวลา 1 ชั่วโมง

รูปหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ_๒๐๑๒๒๙_0

2. การบริการรับฝากนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100%

*อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการที่จะนำมาอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100% คือ อุปกรณ์หรือเครื่องมือแพทย์ที่ทนความร้อนและความชื้นไม่ได้

อุปกรณ์ที่ใช้ / set
ค่าบริการ (บาท/เซต)
ซองบรรจุเวชภัณฑ์ขนาด 2 นิ้ว ชนิดเรียบ ยาว 3 - 5 นิ้ว70
ซองบรรจุเวชภัณฑ์ขนาด 2 นิ้ว ชนิดเรียบ ยาว 6 - 20 นิ้ว70
ซองบรรจุเวชภัณฑ์ขนาด 3 นิ้ว ชนิดเรียบ ยาว 4 - 20 นิ้ว70
ซองบรรจุเวชภัณฑ์ขนาด 3 นิ้ว ชนิดเรียบ ยาว 20 - 50 นิ้ว80
ซองบรรจุเวชภัณฑ์ขนาด 4 นิ้ว ชนิดเรียบ ยาว 6 - 12 นิ้ว70
ซองบรรจุเวชภัณฑ์ขนาด 6 นิ้ว ชนิดเรียบ ยาว 6 - 15 นิ้ว80
ซองบรรจุเวชภัณฑ์ขนาด 3 นิ้ว ชนิดช้อนขอบ ยาว 6 - 20 นิ้ว80
ซองบรรจุเวชภัณฑ์ขนาด 6 นิ้ว ชนิดช้อนขอบ ยาว 6 - 20 นิ้ว80
ซองบรรจุเวชภัณฑ์ขนาด 10 นิ้ว ชนิดช้อนขอบ ยาว 10 - 15 นิ้ว100
ซองบรรจุเวชภัณฑ์ขนาด 10 นิ้ว ชนิดช้อนขอบ ยาว 16 - 25 นิ้ว120
ซองบรรจุเวชภัณฑ์ขนาด 12 นิ้ว ชนิดช้อนขอบ ยาว 12 - 20 นิ้ว150
ซองบรรจุเวชภัณฑ์ขนาด 12 นิ้วชนิดซ้อนขอบยาว 21 -35นิ้ว170
เหมาอบแก๊สทั้งตะกร้าขนาด 75 ลิตร1,500
เหมาอบแก๊ส 1 รอบ (150 ลิตร)3,000

*ราคาใหม่จะมีผลตั้งแต่ 1 พฤษภาคม  2565 เป็นต้นไป

รูปหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ_๒๐๑๒๒๙_2

ขั้นตอนการรับบริการรับฝากอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100 %

ขั้นตอนการรับบริการ

1. อุปกรณ์/ชุดเครื่องมือแพทย์ที่นำมาต้องทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว พร้อมแยกประเภท/ชุดอุปกรณ์ (ทางหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อบริการบรรจุหีบห่อให้)

2. เจ้าหน้าที่หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อตรวจรับอุปกรณ์ชุดเครื่องมือแพทย์

3. นัดวันรับอุปกรณ์ ชุดเครื่องมือแพทย์ที่นำมาฝากนี่งอบฆ่าเชื้อด้วยแก็สเอทธิลีนออกไซด์ 100 %

4. รับใบขอส่งอุปกรณ์ ชุดเครื่องมือแพทย์โดยระบุชุดเครื่องมือแพทย์ หน่วยงาน วัน/เดือน/ปี ชื่อผู้ฝากส่ง และเบอร์ติดต่อ (กรณีไม่มีบัตร รพ. มาก่อน กรุณากรอกแบบฟอร์มขอทำบัตรใหม่) ทำบัตรใหม่คลิกที่นี่

5. ติดต่อแผนกเวชระเบียน (ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์)

6. ชำระเงินและรับใบเสร็จ แผนกการเงิน ในวันที่นำมาฝากนึ่ง (ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์)

รูปหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ_๒๐๑๒๒๙_0

เวลาทำการ

    • รับ – อุปกรณ์ ชุดเครื่องมือแพทย์ที่ต้องการฆ่าเชื้อ ทุกวัน เวลา 8.00 น. – 14.00 น.
    • ส่ง – อุปกรณ์ ชุดเครื่องมือแพทย์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วกลับ ทุกวัน เวลา 8.00 น. – 16.00 น.

ติดต่อได้ที่

  • หน่วยเวชภัณท์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ   50 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  • หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3069100 ต่อ 2013, 098-8256916, 089-4946723

    LINE Oficial account : @251byxoq