คำแนะนำการใช้สิทธิการรักษาผู้ป่วยนอก (OPD)

การตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

          หน่วยสังคมสงเคราะห์และสิทธิ  ให้บริการรับรองการใช้สิทธิรักษาพยาบาลให้กับผู้รับบริการในสิทธิแต่ละประเภทให้ได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง  ชัดเจน โปร่งใสและตรวจสอบได้  โดยใช้เวลาการตรวจสอบสิทธิประมาณ 5 นาที

          หน่วยสังคมสงเคราะห์และสิทธิ   ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน  อาคารราชนครินทร์  ชั้น 2 เปิดให้บริการรับรองสิทธิรักษาพยาบาลและรับปรึกษาการใช้สิทธิแต่ละประเภท  ดังนี้

 • วันจันทร์–ศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 08.00 – 16.00 น. ที่หน่วยสังคมสงเคราะห์ ชั้น 2
 • วันเสาร์–อาทิตย์และนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป เช็คสิทธิรักษาพยาบาล ที่งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์

ประเภทสิทธิที่ใช้เบิกค่ารักษาพยาบาล

ผู้ป่วยนอก
สามารถใช้สิทธิการรักษาโดยไม่ต้องสำรองจ่าย (ในส่วนค่ารักษาที่เบิกได้)  โดยใช้บัตรประชาชนตัวจริงแสดงสิทธิ

ผู้ป่วยใน
การเตรียมเอกสารประกอบการใช้สิทธิ
ก. กรณีมีสิทธิข้าราชการและตรวจสอบพบชื่อผู้ป่วยในฐานข้อมูลผู้มีสิทธิกรมบัญชีกลาง ไม่ต้องเตรียมเอกสาร
ข. กรณี มีสิทธิข้าราชการ แต่ยังไม่พบ ชื่อผู้ป่วยในฐานข้อมูลผู้มีสิทธิกรมบัญชีกลาง

          – ผู้ป่วยใช้สิทธิของตนเอง ให้เตรียมเอกสารสิทธิดังนี้
1. หนังสือรับรองสิทธิการเบิกค่ารักษาจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ป่วย
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ป่วย
          – ผู้ป่วยใช้สิทธิบุคคลในครอบครัวข้าราชการ ให้เตรียมเอกสารสิทธิดังนี้
1. หนังสือรับรองสิทธิการเบิกค่ารักษาจากหน่วยงานต้นสังกัดของบุคคลในครอบครัวที่ผู้ป่วยใช้สิทธิร่วม
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ป่วย และ
3. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของสิทธิ

ผู้ป่วยใน   

ไม่ต้องสำรองจ่าย  อัตราการเบิกจ่ายตามระเบียบที่หน่วยงานนั้นๆกำหนดขึ้น                 

การเตรียมเอกสารประกอบการใช้สิทธิ                   
ก. ผู้ป่วยใช้สิทธิของตนเอง  ให้เตรียมเอกสารสิทธิ ดังนี้

 1. หนังสือรับรองสิทธิการเบิกค่ารักษาจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ป่วย
 2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ป่วย

ข. ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิฐานะบุคคลในครอบครัว ให้เตรียมเอกสารสิทธิดังนี้

–  หนังสือรับรองสิทธิการเบิกค่ารักษาจากหน่วยงานต้นสังกัดของบุคคลเจ้าของสิทธิ
–  สำเนาบัตรประชาชนผู้ป่วย    และ
–  สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของสิทธิ

หมายเหตุ  กรณีไม่สามารถดำเนินการเรื่องต้นสังกัดได้ทัน  ผู้ป่วยสำรองจ่ายและนำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลไปเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด

ผู้ป่วยนอก
ใช้สิทธิแบบไม่ต้องสำรองจ่าย (ในส่วนค่ารักษาที่เบิกได้) เฉพาะผู้ที่สังกัดหน่วยงานที่ทางโรงพยาบาลฯ มีข้อตกลงร่วมให้เรียกเก็บ

ทางเจ้าหน้าที่ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ  ก่อนใช้สิทธิทุกครั้ง  เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ  ได้แก่  บัตรกรมธรรม์ หรือเลขที่กรมธรรม์ และบัตรประชาชน     สามารถใช้สิทธิการรักษาผ่านระบบ  Fax claim ของโรงพยาบาลฯ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย  (ในส่วนที่อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์  ซึ่งบริษัทประกันจะแจ้งวงเงินสำหรับการ Admit แต่ละครั้งเป็นรายๆไป)

ณ ปี พ.ศ. 2563   สามารถใช้ได้สำหรับผู้มีบัตรประกันชีวิตที่ครอบคลุมเรื่องค่ารักษาพยาบาล   ของบริษัทประกันต่างๆ  ดังนี้

 1. AIA รหัสกรมธรรม์นำหน้าด้วยตัว T หรือ U ใช้ได้เฉพาะผู้ป่วยใน

หมายเหตุ   กรณีผู้ป่วยส่องกล้องทางเดินอาหารใช้สิทธิได้เมื่อได้รับการตอบอนุมัติจากบริษัท AIA

 1. AIA กรมธรรม์ประกันกลุ่มใช้ได้ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก วงเงินจำกัดตามที่ระบุหน้าบัตร
 2. AIA Care Card (ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล) ใช้กรณีการเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุ  ครอบคลุมไม่เกิน 45 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ รวมวงเงินที่เคยได้รับการรักษาจากอุบัติเหตุครั้งนี้ที่โรงพยาบาลอื่นก่อนหน้านี้ด้วย
 3. เมืองไทยประกันชีวิต ประกันกลุ่ม ใช้ได้ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 4. เมืองไทยประกันชีวิต ประกันเดี่ยวรายบุคคล ใช้ได้เฉพาะผู้ป่วยใน

หมายเหตุ   กรณีผู้ป่วยส่องกล้องทางเดินอาหารใช้สิทธิได้เมื่อได้รับการตอบอนุมัติจากบริษัท

 1. ไทยประกันชีวิต ประกันเดี่ยวรายบุคคล ใช้ได้เฉพาะผู้ป่วยใน

หมายเหตุ   กรณีผู้ป่วยส่องกล้องทางเดินอาหารใช้สิทธิได้เมื่อได้รับการตอบอนุมัติจากบริษัท

 1. อลิอันซ์ ประกันเดี่ยวรายสามัญ เลขที่กรมธรรม์ขึ้นต้นด้วย GEG ใช้ได้ทั้งกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
 2. อลิอันซ์ ประกันกลุ่ม ใช้ได้ทั้งกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

เอกสารประกอบการใช้สิทธิ

กรณีมีใบส่งตัว

 • ใบส่งตัวระบุรับรองสิทธิ และ สำเนาบัตรประชาชนผู้ป่วย
 • ใบตรวจสอบสิทธิหน้า web site สปสช.

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินภาวะวิกฤติ/ ผู้พิการ/ ทหารผ่านศึก

 • เอกสารความเห็นจากแพทย์ว่าเป็นการเจ็บปวยฉุกเฉินและ สำเนาบัตรประชาชนผู้ป่วย
 • บัตรผู้พิการ/ทหารผ่านศึก
 • ใบตรวจสอบสิทธิหน้า web site สปสช.

กรณีสิทธิว่าง

 • ใบตรวจสอบสิทธิหน้า web site สปสช.และใบลงทะเบียนสิทธิ
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

เกณฑ์การใช้สิทธิ  ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

 • มีใบส่งตัวจาก รพ.ที่ระบุตามสิทธิบัตร 30 บาทของผู้ป่วย และมีข้อความ/ ใบรับรอง ระบุให้เรียกเก็บค่ารักษาจาก รพ.ตามสิทธิ   หรือ…..
 • เป็นการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ภาวะวิกฤต จำเป็นต้องรักษาเป็นการเร่งด่วน ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้พิจารณา  หรือมีบัตรบุคคลผู้พิการหรือบัตรทหารผ่านศึก  ซึ่งระบุเป็นสิทธิย่อยใน web ของ สปสช.แล้ว
 • กรณีสิทธิว่างและได้มีการลงทะเบียนจองสิทธิ 30 บาทแล้ว

ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน   สามารถใช้สิทธิได้เมื่อมีใบส่งตัวและมีหนังสือรับรองการเรียกเก็บค่ารักษา จาก รพ.ที่ระบุตามสิทธิบัตรประกันสังคมของผู้ป่วย

เอกสารประกอบการใช้สิทธิ
– ใบส่งตัวระบุรับรองค่ารักษาพยาบาล
– สำเนาบัตรประชาชนและบัตรรับรองสิทธิประกันสังคมของผู้ป่วย

ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน   สามารถใช้สิทธิได้เมื่อมีใบส่งตัวและมีหนังสือรับรองการเรียกเก็บค่ารักษา จาก รพ.ที่ระบุตามสิทธิบัตรประกันสุขภาพของผู้ป่วย

หมายเหตุ
– ก่อนการเข้ารับบริการตรวจรักษา โปรดติดต่อตรวจสอบสิทธิที่งานการเงินและสวัสดิการสังคม ชั้น 2
– การยื่นเอกสารประกอบการใช้สิทธิ ในเวลาราชการยื่นที่ งานการเงินและสวัสดิการสังคม ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ นอกเวลาราชการยื่นที่ งานการเงินและสวัสดิการสังคม ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์