งานเภสัชกรรม2

ข้อควรปฏิบัติในการรับยา

  1. แจ้งชื่อ -นามสกุล แก่เภสัชกรทุกครั้งเพื่อยืนยันตัวตน
  2. แจ้งยาที่แพ้ หรือยาที่กำลังใช้อยู่ เพื่อป้องกันการแพ้ยาซ้ำ หรือได้ยาซ้ำซ้อน หรือยาตีกัน
  3. แจ้งเภสัชกรหากตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
  4. งดใช้โทรศัพท์ขณะเภสัชกรกำลังจ่ายยา
  5. หากไม่เข้าใจวิธีใช้ยา ให้สอบถามเภสัชกรทันที
  6. หลังจากรับยาควรตรวจสอบยาที่ได้รับ โดยตรวจสอบชื่อนามสกุลให้ถูกต้อง
  7. ตรวจสอบยาและวิธีใช้ยา หากไม่ถูกต้องหรือมีข้อสงสัยให้ถามเภสัชกรทันที
  8. ควรอ่านฉลากยาให้ละเอียดก่อนใช้ยา ควรใช้ยาตามแพทย์สั่ง ไม่เพิ่มหรือลดขนาดยาเอง
  9. หากใช้ยาแล้วพบอาการผิดปกติ เช่น บวมหรือผื่นขึ้น หายใจไม่สะดวก ให้หยุดยาและรีบพบแพทย์ทันที
  10. ในผู้ป่วยที่ใช้ยาต่อเนื่อง ถ้ายาหมดก่อนนัด สามารถมาพบแพทย์ก่อนนัดได้

เกี่ยวกับงานเภสัชกรรม

งานเภสัชกรรม มีภารกิจสำคัญในดูแลระบบยาทั้งหมดในโรงพยาบาล เช่น การจัดหายาเข้าโรงพยาบาล ดูแลสต๊อกยาและเวชภัณฑ์ ควบคุมคุณภาพยา จัดเก็บยา จ่ายยา ฯลฯ

นอกจากนี้งานเภสัชกรรมยังมีส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ และส่งเสริมภารกิจสำคัญของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ขั้นตอนการให้บริการ Telemedicine

ประชาสัมพันธ์ Information

สถานการณ์ COVID-19 รอบโลก

ติดต่อเรา

งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ เลขที่ 420/6 ถนนราชเทวี
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ 02-3069165