ผู้บริหารโรงพยาบาล

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วัชรพงศ์ ปิยะภาณี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

watcharapong.piy@mahidol.ac.th

รศ.นพ.กิตติยศ ภู่วรวรรณ

รองผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

kittiyod.poo@mahidol.ac.th

รศ.พญ.ชญาสินธุ์ แม้นสงวน

รองผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

chayasin.man@mahidol.ac.th.

ผศ.ดร.นพ.สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ

รองผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

sant.mua@mahidol.ac.th

พญ.ปิยะวรรณ งามองอาจ

รองผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

piyawan.ngm@mahidol.ac.th