ผู้บริหารโรงพยาบาล

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วัชรพงศ์ ปิยะภาณี

ผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

รศ.นายแพทย์กิตติยศ ภู่วรวรรณ

รองผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

ผศ.แพทย์หญิงชญาสินธุ์ แม้นสงวน

รองผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

ผศ.ดร.นายแพทย์สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ

รองผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

ผศ.แพทย์หญิงวีรวรรณ หัตถสิงห์

รองผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

แพทย์หญิงปิยะวรรณ งามองอาจ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน