แบบฟอร์มขอทำเวชระเบียนผู้ป่วยใหม่
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

//