ความเป็นมาของการประชุม

ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการอบรมระยะสั้น 7th Short Course in Tropical and Travel Medicine และ 1st International Short course in Travel Medicine 2023 เพื่อเป็นการให้ความรู้ ฝึกทักษะแก่แพทย์ทั่วไป แพทย์เฉพาะทาง แพทย์ประจำบ้าน รวมถึงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ที่สนใจด้านเวชศาสตร์เขตร้อน (Tropical Medicine) และเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว (Travel Medicine) เพื่อให้สามารถให้การดูแลนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติได้อย่างความถูกต้อง และเหมาะสม ตรงตามหลักวิชาการในระดับนานาชาติ และยังเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้และแนวทางปฏิบัติใหม่ๆ

การอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 1. แพทย์ทั่วไป แพทย์เฉพาะทาง แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาแพทย์รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลรักษานักท่องเที่ยวก่อนและหลังการเดินทาง
 2. แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจในสาขาเวชศาสตร์เขตร้อน หรือสาขาเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
 3. พยาบาลที่ทำงานในคลินิกนักท่องเที่ยว หรือคลินิกวัคซีน เนื่องจากปีนี้มี session และ workshop เฉพาะสำหรับพยาบาล
 4. แพทย์ นักศึกษาแพทย์ผู้สนใจสมัครเป็นแพทย์ประจำบ้าน หรือ ต้องการศึกษาต่อด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแพทย์ประจำบ้าน

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเบิกค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่างๆได้ตามระเบียบราชการ และเข้าร่วมการประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา ทั้งนี้เมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว download หนังสือเชิญประชุมได้ที่นี่ 

รูปแบบ และ Highlight หัวข้อการประชุม

รูปแบบการประชุมมีทั้ง

 • การบรรยาย/Discussion
 • Workshop, Hand on experience
 • Practical point discussion, open Q&A
 • Spot-diagnosis, lab
 • เนื้อหาเฉพาะและ Workshop สำหรับพยาบาล

 

การอบรมระยะสั้นนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคู่ขนานกันไปทั้งในส่วนของ

 • เวชศาสตร์เขตร้อน Tropical Medicine ภาคภาษาไทย
 • เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว Travel Medicine ภาคภาษาไทย
 • Travel Medicine ภาคภาษาอังกฤษ

Tropical disease (In Thai):

1. Trends in COVID vaccine and booster : Do or Don’t

2. Management in severe dengue

3. Case discussion in Malaria

4. Spot diagnosis in Tropical Medicine

Travel Medicine (In Thai):

1. Do or Don’t in Travel clinic

2. Travel Medicine practice story: Discussion and Q/A

3. Updated and Practical usage in Travel vaccine

4. Workshop for Doctors and for Nurses in Travel Clinic

Travel Medicine (In English):

1. Various setting of travel clinic around the world

2. Global perspective in Travel Medicine (From ISTM president)

3. Pearls in Travel medicine practices (Workshops)

4. Visit Hospital for Tropical Diseases and Thai Travel Clinic

For International Guest

Welcome to the 1st International Short Course in Travel Medicine held by Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. Although it is the first time that we ‘formally’ held the short course, Travel Medicine is not new to us. We are play major roles in service, education and research in this field for more than 2 decades. Our service parts are Thai Travel Clinic and the Bangkok Hospital for Tropical Diseases. Our staffs runs various academic program including DTM&H, MCTM, MSc and Ph.D (TropMed). We are also the first university hospital that could run the Residency Training in Preventive Medicine (Travel Medicine) for doctors. Apart from that, we also have collaborated with many tropical/travel medicine institutes all around the world.

This short course will parallelly in three rooms, i.e. Room A: Tropical Medicine(Thai), Room B: Travel Medicine (Thai) and Room C: Travel Medicine (English).

Our international guest will not only gain knowledge from lecture/symposium during our short course. Our program included some workshops with hand-on experience which you can gain skill and experience the practice of travel/tropical medicine. Moreover, you will have a chance to visit our Hospital and our Thai Travel Clinic as well. All logistics will be provided from the venue and it has already included in the registration fee.

Highlighted of our International Short course in Travel Medicine:

 • Various setting in travel clinic around the world and how to become one
 • Update in travel vaccine
 • Pearls in Travel Medicine (Workshop & Hand-on experience
 • Global perspective of Travel Medicine (by the ISTM president)
 • Challenging case in tropical/travel medicine
 • Visit Hospital for Tropical Diseases, and Thai Travel Clinic and Ward round
 • Visit Snake farm

International short course (English version)

Registration fee 5,000 baht click here for register 

(included scientific program, international lunch)

 

Date 18-19 August 2023 

Venue: Mandarin Hotel, Samyan, Bangkok, Thailand

ตารางการประชุม / Time Schedule
ค่าลงทะเบียน / Registration fee

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท ลงทะเบียนที่นี

** รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 120 คน 

ค่าลงทะเบียนรวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเอกสารประกอบการอบรม

ตารางการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Download หนังสือเชิญประชุมเพื่อการลา และขอเบิกค่าลงทะเบียน ได้ที่นี่


International short course (English version) 

Registration fee 5,000 baht click here for register

Limited availability not more than 30 persons

included scientific program, international buffet lunch

Scientific schedule is subjected to change.

วัน และสถานที่จัดงาน / Date and Venue

18 – 19 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

18 – 19 August 2023, at Mandarin Hotel, Samyan, Bangkok, Thailand 

ติดต่อเรา : Contact us

ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

เลขที่ 420/6 ถนนราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์ 02-3549168

Email: admin@tropmedhospital.com


Department of Clinical Tropical Medicine, Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University

420/6 Rajvithi Rd, Rachathewi, Bangkok 10400, Thailand

Tel +66-2-3549168

Email: admin@tropmedhospital.com