งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เดิมชื่อ หน่วยกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2545 ในขณะนั้นโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนไม่มีหน่วยงานนี้อยู่ในโรงพยาบาล และภารกิจหลักของโรงพยาบาล คือ การให้บริการรักษาผู้ป่วยและสนับสนุนงานวิจัยทางโรคในภูมิภาคเขตร้อน เช่น โรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย โรคพยาธิต่างๆ โรคท้องร่วง เป็นต้น เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดตั้งหน่วยกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟูขึ้น โดย กภ.วรรณเฉลิม ชาววัง เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นในช่วงศาสตราจารย์ นายแพทย์พลรัตน์ วิไลรัตน์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน โดยมีเป้าหมายให้สำคัญในการรักษาผู้ป่วยพร้อมกับการฟื้นฟู เพื่อให้ผู้ป่วยมีสภาวะทางร่างกายและจิตใจดีขึ้นอย่างรวดเร็ว และป้องกันสภาวะโรคแทรกซ้อน เมื่อหน่วยงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การปรับโครงสร้างของหน่วยงานและองค์กร เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการทางด้านสุขภาพและโลกยุคโลกาภิวัตน์

ปัจจุบัน ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างงานเป็น “งานกายภาพบำบัด” เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เนื่องจากขนาดของหน่วยงานและผลการดำเนินการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้การบริหารงานเกิดความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร และมีบุคลากรทั้งหมด 14 คน ประกอบไปด้วยนักกายภาพบำบัด 13 คน และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

ฝ่ายสนับสนุนบริการผู้ป่วย

งานกายภาพบำบัด

คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

หัวหน้างานกายภาพบำบัด

รองหัวหน้างานกายภาพบำบัด

นักกายภาพบำบัดและ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กภ.วรรณเฉลิม ชาววัง
นักกายภาพบำบัด (ชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้างานกายภาพบำบัด
wanchalorm.cha@mahidol.ac.th

กภ.ชมพูนุช ศรีไกรยุทธ
นักกายภาพบำบัด
รองหัวหน้างานกายภาพบำบัด
chompunuch.sri@mahidol.ac.th

กภ.ประภัสสร ชาติประสพ
นักกายภาพบำบัด
prapassorn.koo@mahidol.ac.th

กภ.กชพร ชัยสุวรรณ์
นักกายภาพบำบัด
siriporn.won@mahidol.ac.th

กภ.จุฑาภรณ์ เนตรโพธิ์แก้ว
นักกายภาพบำบัด
jutharporn.net@mahidol.ac.th

กภ.เมธาวี เกิดปัญญา
นักกายภาพบำบัด
mathavee.ker@mahidol.ac.th

กภ.ธนัชพร แสงประสิทธิ์
นักกายภาพบำบัด
thanatchaporn.san@mahidol.ac.th

กภ.นริศรา ทิพวัลย์
นักกายภาพบำบัด
naritsara.thi@mahidol.ac.th

กภ.ฐณวัฒน์ ปริยัติฆรพันธ์
นักกายภาพบำบัด
thanawat.par@mahidol.ac.th

กภ.วัฏธิการ์ วงศ์พยัคฆ์
นักกายภาพบำบัด
vattikar.won@mahidol.ac.th

กภ.ณิชชา ทองสะอาด
นักกายภาพบำบัด
nitchar.tho@mahidol.ac.th

กภ.นุชนาถ ชื่นชมสกุลชัย
นักกายภาพบำบัด
nudchanart.chu@mahidol.ac.th

กภ.ธนภัทร เพ็ญผล
นักกายภาพบำบัด
thanapat.phe@mahidol.ac.th

กภ.กิตติธัช  เพริศพิพัฒน์
นักกายภาพบำบัด
kittitach.per@mahidol.ac.th

นางสาวนัฏรดา เขาไตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
chanthima.kha@mahidol.ac.th

ประวัติความเป็นมา

งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เดิมชื่อ หน่วยกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2545 ในขณะนั้นโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนไม่มีหน่วยงานนี้อยู่ในโรงพยาบาล และภารกิจหลักของโรงพยาบาล คือ การให้บริการรักษาผู้ป่วยและสนับสนุนงานวิจัยทางโรคในภูมิภาคเขตร้อน เช่น โรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย โรคพยาธิต่างๆ โรคท้องร่วง เป็นต้น เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดตั้งหน่วยกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟูขึ้น โดย กภ.วรรณเฉลิม ชาววัง เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นในช่วงศาสตราจารย์ นายแพทย์พลรัตน์ วิไลรัตน์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน โดยมีเป้าหมายให้สำคัญในการรักษาผู้ป่วยพร้อมกับการฟื้นฟู เพื่อให้ผู้ป่วยมีสภาวะทางร่างกายและจิตใจดีขึ้นอย่างรวดเร็ว และป้องกันสภาวะโรคแทรกซ้อน เมื่อหน่วยงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การปรับโครงสร้างของหน่วยงานและองค์กร เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการทางด้านสุขภาพและโลกยุคโลกาภิวัตน์

ปัจจุบัน ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างงานเป็น “งานกายภาพบำบัด” เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เนื่องจากขนาดของหน่วยงานและผลการดำเนินการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้การบริหารงานเกิดความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร และมีบุคลากรทั้งหมด 14 คน ประกอบไปด้วยนักกายภาพบำบัด 13 คน และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน

โครงสร้างองค์กร

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

ฝ่ายสนับสนุนบริการผู้ป่วย

งานกายภาพบำบัด

โครงสร้างสายบังคับบัญชา

คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

หัวหน้างานกายภาพบำบัด

รองหัวหน้างานกายภาพบำบัด

นักกายภาพบำบัดและ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บุคลากร

กภ.วรรณเฉลิม ชาววัง
นักกายภาพบำบัด (ชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้างานกายภาพบำบัด
wanchalorm.cha@mahidol.ac.th

กภ.ชมพูนุช ศรีไกรยุทธ
นักกายภาพบำบัด
รองหัวหน้างานกายภาพบำบัด
chompunuch.sri@mahidol.ac.th

กภ.ประภัสสร ชาติประสพ
นักกายภาพบำบัด
prapassorn.koo@mahidol.ac.th

กภ.กชพร ชัยสุวรรณ์
นักกายภาพบำบัด
siriporn.won@mahidol.ac.th

กภ.จุฑาภรณ์ เนตรโพธิ์แก้ว
นักกายภาพบำบัด
jutharporn.net@mahidol.ac.th

กภ.เมธาวี เกิดปัญญา
นักกายภาพบำบัด
mathavee.ker@mahidol.ac.th

กภ.ธนัชพร แสงประสิทธิ์
นักกายภาพบำบัด
thanatchaporn.san@mahidol.ac.th

กภ.นริศรา ทิพวัลย์
นักกายภาพบำบัด
naritsara.thi@mahidol.ac.th

กภ.ฐณวัฒน์ ปริยัติฆรพันธ์
นักกายภาพบำบัด
thanawat.par@mahidol.ac.th

กภ.วัฏธิการ์ วงศ์พยัคฆ์
นักกายภาพบำบัด
vattikar.won@mahidol.ac.th

กภ.ณิชชา ทองสะอาด
นักกายภาพบำบัด
nitchar.tho@mahidol.ac.th

กภ.นุชนาถ ชื่นชมสกุลชัย
นักกายภาพบำบัด
nudchanart.chu@mahidol.ac.th

กภ.ธนภัทร เพ็ญผล
นักกายภาพบำบัด
thanapat.phe@mahidol.ac.th

กภ.กิตติธัช  เพริศพิพัฒน์
นักกายภาพบำบัด
kittitach.per@mahidol.ac.th

นางสาวนัฏรดา เขาไตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
chanthima.kha@mahidol.ac.th

2 ความเห็น

  1. ช่วยแก้ไขข้อความตรง colume สุดท้าย ที่เขียนว่า ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยน ให้แก้ไขตรง เนื่องจาก “ขาด” ของหน่วยงาน แก้เป็น เนื่องจาก “ขนาด” ของหน่วยงานด้วยนะคะ ดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นคำนี้มากกว่าค่ะ

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment