www.tropmedhospital.com (3)

หน่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร (Gastrointestinal Endoscopy Unit )

พันธกิจ

ให้บริการคลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ บริการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคตับ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคกระเพาะอาหาร โรคลำไส้ใหญ่ รวมทั้งการตรวจด้วยวิธีการส่องกล้อง พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำการดูแลสุขภาพของ โรคตับ และ โรคระบบทางเดินอาหารโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

การให้บริการ/โรคระบบทางเดินอาหาร

 1. การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น เป็นการตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น  โดยใส่กล้องส่องตรวจผ่านทางปากลงไปในกระเพาะอาหาร ก่อนใส่กล้องส่องตรวจ  แพทย์จะพ่นยาชาที่บริเวณลำคอ ทำให้รู้สึกชาและเจ็บน้อยลง การตรวจทำให้แพทย์มองเห็นพยาธิ สภาพของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้นได้ชัดเจนและถ้าพบความผิดปกติแพทย์สามารถนำชิ้นเนื้อมา ตรวจได้  เพื่อให้การรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง
 2. การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ เป็นการตรวจวินิจฉัยโรคของลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โดยการส่องกล้องใส่ทางทวารหนักเข้าไปในลำไส้ใหญ่ ทำให้การตรวจ พบผู้ป่วยมะเร็งลำไส้และทวารหนักในระยะแรกได้ นอกจากนี้ยังสามารถให้การรักษาในบางโรคได้ด้วย เนื่องจากในลำไส้ ใหญ่ มีอุจจาระเป็นอุปสรรคในการตรวจ จึงจำเป็นต้องเตรียมลำไส้ก่อนตรวจ เพื่อให้การส่องกล้องตรวจทำด้วยความสะดวก สามารถให้การวินิจฉัยได้ถูกต้องแม่นยำ เพราะมองเห็นความผิดปกติบนเยื่อบุลำไส้ เช่น  เนื้องอก แผล อย่างชัดเจนและลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน ทำให้ใช้เวลาน้อยลง เพื่อให้การตรวจสำเร็จและมีประโยชน์โดยตรงต่อผู้ป่วย จึงจำเป็นต้องขอความร่วม มือจากผู้ป่วยในการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ ในการขจัดอุจจาระที่มีในลำไส้ออกให้หมด เพื่อไม่ให้รบกวนการตรวจ
 3. การตรวจหาเชื้อ H. Pylori ด้วยวิธีการเป่าลมหายใจ  (Urea Breath Test) หลักการสำคัญของการตรวจหาเชื้อ H. Pylori ในกระเพาะอาหาร ด้วยวิธีการทดสอบลมหายใจ การตรวจวิธืนี้ไม่สร้างความเจ็บปวดให้กับผู้ป่วย ใช้ง่าย สะดวก ปลอดภัยวิเคราะห์ผลง่าย รวดเร็ว  ลดการติดเชื้อเนื่องจากถุงเก็บเป็นชนิด Disposable แบบใช้ครั้งเดียว

 

1
รายการส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารราคาค่าส่องกล้องทางเดินอาหารในเวลาราชการ
1.การส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารส่วนบน (หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น) 2,800 บาท
2.การส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารส่วนบน แบบใช้ยานอนหลับ (หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น) 3,340 บาท
3. การส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารส่วนล่าง 4,100 บาท
4. ตรวจหาเชื้อ H. Pylori ด้วยวิธีการเป่าลมหายใจ (Urea Breath Test) 2,200 บาท

หมายเหตุ :   ราคาดังกล่าวนี้ไม่รวมรายการต่าง ๆ ดังนี้

 1. ค่าทำหัตถการพิเศษต่าง ๆ เช่น การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการห้ามเลือดในทางเดินอาหาร  การทำหัตถการโดยการตัดชิ้นเนื้อด้วยไฟฟ้า  เป็นต้น
 2. ค่าส่งชิ้นเนื้อตรวจทางห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง 
 3. ราคานี้ไม่รวมค่ายา และเวชภัณฑ์ที่จ่ายให้ผู้ป่วยกลับบ้าน
 4. คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากราคาปกติ 15%
 5. ค่าแพทย์เฉพาะทาง  พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล ที่ให้บริการนอกเวลาราชการ
 6. ผู้รับบริการที่มาส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหาร ต้องได้รับการตรวจ Covid-19 ก่อนทุกราย
 7. ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้   

ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกระบบทางเดินอาหารและตับ   

วัน/เวลาที่แพทย์ออกตรวจคลินิกในเวลาราชการ เวลา09.00-12.00 น.คลินิกพิเศษนอกเวลา เวลา 17.00-19.00 น.
วันอังคารศ.นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์ -
วันพุธผศ.พญ.ฉัตรพร กิตติตระกูล -
วันพฤหัสบดีรศ.นพ.กิตติยศ ภู่วรวรรณ ผศ.พญ.ฉัตรพร กิตติตระกูล

ติดต่อเรา : Contact us

หน่วยส่องกล้องทางเดินอาหารชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล  เลขที่ 420/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร 10400

หน่วยส่องกล้องทางเดินอาหารชั้น 5 อาคารราชนครินทร์  เบอร์ติดต่อ : 02-3069194  
คลินิกพิเศษนอกเวลา ชั้น 2  อาคารราชนครินทร์  เบอร์ติดต่อ : 02-3069149

Follow us on :

Facebook

Youtube

Line

คำถามที่ถามบ่อย : FAQ

การรับนักศึกษาฝึกงาน
 • หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ โภชนาการและการกำหนดอาหาร ระดับปริญญาตรี
 • ต้องได้รับวัคซีน COVID-19 ครบตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข มากกว่า 2 สัปดาห์ หรือมีประวัติการเป็นโรค COVID-19 ไม่เกิน 1 เดือนที่ได้รับการรักษาแล้วจนหาย โดยมีหลักฐานใบรับรองแพทย์ประกอบ เว้นแต่มีข้อห้ามทางการแพทย์ในการรับวัคซีน
 • ได้รับวัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) ครบ 2 เข็ม
 • ได้รับวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส (Varicella) ครบ 2 เข็ม หรือมีผลการตรวจพบว่ามีภูมิคุ้มกันโรคอีสุกอีใส (Vericalla Ab) หรือมีประวัติการเป็นอีสุกอีใสในอติคพร้อมใบรับรองแพทย์และสำเนาหลักฐานการตรวจวินิจฉัย
 • ได้รับวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี (Hepatitis B) ครบ 3 เข็ม หรือมีผลการตรวจพบว่ามีภูมิคุ้มกันต่อโรคไวรัสตับอักเสบบี (anti-HBs > 10 IU/mL)
 • ได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก หรือวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โดยได้รับวัคซีน (tetanus-diphtheria (Td) หรือ tetanus-diphtheria-acellulapertussis vaccine (Tdap) จำนวน 1 เข็ม ภายใน 10 ปี)
 • ต้องมีผลการตรวจภาพรังสีทรวงอกปกติภายใน 6 เดือน ก่อนปฏิบัติงาน อบรม เรียนรู้ หรือดูงาน หากพบความผิดปกติที่สงสัยเป็นวัณโรค ต้องได้รับการรักษาจนพ้นระยะติดต่อหรือหายดีก่อนเข้าฝึกอบรม เรียนรู้ หรือดูงาน
 • ทำการตรวจ Antigen-Test Kit (ATK) FOR COVID-19 ทุกสัปดาห์และรายงานผลการตรวจให้ทราบทางLine หรือ E-mail
 • ทำหนังสือขอฝึกงานถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ถ้าอยู่ต่างจังหวัด ไม่สะดวกที่จะมาตรวจที่โรงพยาบาล มีระบบ Telemedicine ปรึกษาแพทย์ online หรือไม่

คลินิกพยาธิ และคลินิกโรคอุจจาระร่วง มีระบบ Telemedicine ผู้ป่วยสามารถพูดคุยปรึกษาแพทย์ได้ โดยผู้ป่วยที่สนใจจะต้องทำนัดหมายตามปกติ และเจ้าหน้าที่จะแจ้งช่องทางในการพูดคุยกับแพทย์ผ่านระบบ Video conference