การบริการของโรงพยาบาล ในสถานการณ์ COVID19

คลินิกไข้
หอผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยไอซียู
หน่วยบริบาลผู้สูงอายุ

เปิดบริการในเวลาราชการ

คลินิกอายุรกรรมทั่วไป และคลินิกเฉพาะทาง
คลินิกพยาธิ คลินิกโรคเขตร้อน
คลินิกผิวหนัง
คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง
แผนกกายภาพบำบัด