งานมหกรรมคุณภาพถนนราชวิถี

ครั้งที่ 5

Neuro-logo

คุณภาพที่สมคุณค่า

Appropriate Quality

14 – 15 กรกฎาคม 2559

▶ ผลงาน

Oral Presentation

สถาบัน/โรงพยาบาลเรื่อง
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า- Transforming care at the Bedside (TCAB)
- Art care the power of Healing
โรงพยาบาลราชวิถี- Smart Hypogly cemia Warning Watches
- ลดความคลาดเคลื่อนของการบริหารยาเคมีบำบัด
โรงพยาบาลรามาธิบดี- การจัดทำมาตรฐาน/วิธีทำงาน การประเมินและจัดการความปวดในผู้ป่วยเด็กเรื่อง ลดความคลาดเคลื่อนของการบริหารยาเคมีบำบัด
- โครงการ We care your heart เรา ห่วงใย หัวใจคุณ
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี- Update Stock อุปกรณ์สวนหัวใจ รายวัน
- ระบบการจัดการข้อมูลงานพยาบาลหัวใจและปอดเทียม
สถาบันประสาทวิทยา- การพัฒนาระบบและเครือข่ายการดูแล ผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทต่อเนื่องที่บ้าน
- การบูรณาการรักษาผู้ป่วยเส้นประสาทควบคุมกล้ามเนื้อใบหน้าพิการ
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน- การเพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมตัวผู้ป่วยก่อนการถ่ายภาพ X-Ray ปอด
- เครื่องเป่าสายไล่น้ำแบบมินิ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ- Fast Core Needle Biopsy Breast
- ตรวจซ้ำให้มั่นใจก่อนให้เข้าเจาะ
- การพัฒนาความสมบูรณ์ของแบบบันทึกการให้ยาระงับความรู้สึก
สถาบันโรคผิวหนัง- กระดาษลอกลายมหัศจรรย์ (Magic Marking Paper)
- Homely DPCP Delivered

Poster Presentation

สถาบัน/โรงพยาบาลเรื่อง
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า- Transforming care at the Bedside (TCAB) Family meeting lu ผู้ป่วย Acute ischemic stroke
- โครงการ Armsleeve ลดแขนบวม
- การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง แบบครบวงจร (ComprehensiveStroke Care)
- การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังผู้ป่วยบาดเจ็บจากความร้อนในทหารใหม่
- การพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องกลุ่มผู้ป่วยราชการสนามโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลราชวิถี- การพัฒนาระบบการให้คําปรึกษาผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน เพื่อลดจํานวนผู้ป่วยที่มีแนวโน้มจะเกิดปัญหาจากการใช้ยา
- การป้องกันผู้ป่วยพลัดตกหกล้ม
- การพัฒนาคุณภาพระบบการบริการทากายภาพบําบัดในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลรามาธิบดี- Safety Program for the Prevention of CLABSI in 8NW
- อุปกรณ์รองรับสําหรับการทําแผล (Supportive device for dressing wound)
- โครงการผู้ช่วยประเมินค่าใช้จ่ายและจํานวนวันนอนโรงพยาบาลสําหรับ NICU-SDMC
- นวัตกรรม “Trocar Reducer 5mm. to 3mm.”
- โครงการ Difficult Airway Cart (DAC) เพื่อผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจยาก
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี- การเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ป่วยผู้ปกครองและผู้รับบริการเพื่อการป้องกันการติดเชื้อของเยื่อบุหัวใจในผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ
- การประเมินและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจ (VAP)
- โครงการพัฒนาการให้คําแนะนําผู้ป่วยที่ใช้ยาสเตียรอยด์พ่นจมูก
- การลดระยะเวลารอคอยผลตรวจวิเคราะห์จากเครื่อง BN ProSpec ในช่วงเวลา 07.30-12.00 น. ของผู้ป่วยนอก
สถาบันประสาทวิทยา- Effect of pharmaceutical care in epileptic patients at Prasat Neurological Institute
- The Study of Quality of Life of Dementia Caregivers and results after providing Pharmaceutical Care
- การค้นหาปัญหาเกี่ยวกับยาจากใบสั่งยาผู้ป่วยนอก
- การพัฒนาระบบการคัดกรองคําสั่งใช้ยาเพื่อค้นหาปัญหาการใช้ยา ณ งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน
- รูปแบบการสุ่มระบบยาบนหอผู้ป่วยแบบสหวิชาชีพ (Multi-Med-Safety Cross check: MMSC)
- การประเมินการใช้ยาต้านแข็งตัวเลือดชนิดรับประทานรุ่นใหม่ dabigatran, rivaroxaban และ apixaban ในสถาบันประสาทวิทยา
- ผลของกระบวนการประสานรายการยาในหอผู้ป่วยศัลยกรรม สถาบันประสาทวิทยา
- โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน
- ความตระหนักรู้ ถึงภาวะชักต่อเนื่อง ของบุคลากร ในหน่วยงานต่างๆ ใน สถาบันประสาทวิทยา หลังการเริ่มใช้ SE code
- การติดตามผลการตรวจเลือดภายนอกโรงพยาบาล (Out Lab)
- โครงการพัฒนางานอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล
- โครงการประเมินฉับไว ไร้กระดาษ
- การควบคุมการระบาดจุลชีพดือยา carbapenam Resistant Enterobacteriaceae (CRE) ในสถาบันประสาทวิทยา
- นวัตกรรม The “T”
- นวัตกรรมเป็ดน้อยคอยน้ำ
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน- ลดการขาดรั่วของกรรไกร
- โพรงโล่งหายใจปลอดโปร่งคลายกังวล
- ลดการทิ้งแอลกอฮอล์เหลวจากเครื่องจ่ายแอลกฮอล์อัตโนมัติ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ- การเตรียมความพร้อมก่อนตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อที่ปอด
- วงล้อห่วงใย
- พัฒนาการจัดการข้อมูลระบบส่งต่อ
- การลดขั้นตอนการออกบัตรรับรองสิทธิ
- รู้จักฉัน รู้จักเธอ
สถาบันโรคผิวหนัง- Homely DPCP Delivered
- การศึกษาการดูแลตนเองของผู้รับบริการต่างชาติ
- 3 H 4 ต ตรวจ ต่อ ตาม ติด (เชื้อ)
- กระดาษลอกลายมหัศจรรย์ (Magic Marking Paper)
- น้องเตือนใจ

▶ กิจกรรม

โปสเตอร์ CQI 2562

ภายในงานพบกับ

  • การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพให้อยู่ในชีวิตประจําวันและยั่งยืน” โดย อาจารย์ นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
  • การนำเสนอผลงานจาก 8 สถาบัน/โรงพยาบาล เครือข่ายถนนราชวิถี
  • การนำเสนอผลงานของชุมชนนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice)
  • นิทรรศการผลงานคุณภาพจาก 8 สถาบัน/โรงพยาบาล เครือข่ายถนนราชวิถี
  • ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

▶ ภาพกิจกรรม

งานมหกรรมคุณภาพถนนราชวิถี ครั้งที่ 5