HAPYBOT

HAPYBOT

✱ HAPYBOT

หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติแบบอิสระ ผู้ช่วยแพทย์เดินเร็วเทียบเท่ามนุษย์ไม่ต้องมีคนควบคุม ที่ทางบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับแพทย์และพยาบาลในการปฏิบัติหน้าที่และช่วยในการป้องกันโรคระบาด COVID-19 โดยได้รับการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางการแพทย์ จากศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) สวทช.

HAPYBOT