งาน Mahidol Quality Fair

ประจำปี 2564

LogoMU

Mahidol Culture : M-A-H-I-D-O-L 

30 พฤศจิกายน 2564

ภายในงานพบกับ

  • การเสวนา เรื่อง “Mahidol Culture”
  • การบรรยาย หัวข้อ “Organizational Culture : หัวใจความสำเร็จขององค์กร”
  • การนำเสนอผลงาน Team Good Practice Award / Innovative Teaching Award
  • การนำเสนอผลงาน Public Policy Advocacy Award / Oral Presentation / Poster Presentation / Story Telling
  • กำหนดการงาน Mahidol Quality Fair ปี 2564 (กิจกรรมรูปแบบออนไลน์) คลิก
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิก  และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ที่นี่
  • โปสเตอร์จะถูกนำเสนอบน Mahidol University Digital KM Masterclass คลิก

▶ ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) / นวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพ Innovation in Quality Development (InQD)

  • P03-03 : เตรียมเอกสารประเมินการสอนในชั้นต้นด้วยเทคนิค Mail Merge – ณิชาภัทร เพ็ชร์อินทร์
  • P06-17 : ระบบการแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินออนไลน์ – สมศักดิ์ เลาะพึ่ง
  • P06-28 : TropMed to smart hospital by OKRs – จุฑามาศ จันทร์รัตนา
  • P08-62 : อุปกรณ์ช่วยประคับประคองข้อมือ-แขนระหว่างการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ – เนาวรัตน์ เจริญสุข
  • P08-82 : Management Coronavirus Vaccine – กองแก้ว ย้วนบุญหลิม
  • P08-92 : Stay Alert! No Drug Abuse – ปฐมา เทพชัยศรี

การพัฒนาคุณภาพเริ่มต้น Initial Quality Development (IQD) / การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง Continuous Quality Improvement (CQI)

  • M06-12 : เช็ค Emergency Light ด้วย QR CODE – พานุมาศ ทุนฤทธิสา
  • M06-20 : Super Smart Scale – พัชริดา พบถาวร
  • M06-23 : TM-Milestone Education – ศิมิญญา ไวยวงค์
  • M07-07 : ตรวจ COVID-19 ข้อมูลครบ จบที่ Scan – ภาวิตา นุชิตศิริภัทรา
  • M08-06 : iNTV:สื่อประชาสัมพันธ์อิเล็คทรอนิกส์ – ศักดิ์ดา เชื้อคำเพ็ง
  • M10-03 : TM.HA Smart Website – จุฑามาศ จันทร์รัตนา

▶ ตัวอย่างผลงานคณะเวชศาสตร์เขตร้อน

▶ ภาพกิจกรรม

Mahidol Quality Fair ปี 2564