โครงการอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพ

สำหรับพนักงานสถานที่ (ออนไลน์)

หัวข้อที่ 1 : การแยกประเภทขยะ
โดย หน่วยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

หัวข้อที่ 2 : ขั้นตอนการทิ้งขยะอย่างถูกวิธี ตามแนวปฏิบัติของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
โดย หน่วยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

หัวข้อที่ 3 : การใช้เครื่อง Super Smart Scale 
โดย หน่วยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

หัวข้อที่ 4 : เชื้อโรครอบตัว 
โดย หน่วยความปลอดภัยทางชีวภาพ

หัวข้อที่ 5 : การเก็บขยะติดเชื้อในห้องปฏิบัติการ 
โดย หน่วยความปลอดภัยทางชีวภาพ

หัวข้อที่ 6 : การล้างมือให้สะอาด 7 ขั้นตอน 

หัวข้อที่ 7 : การใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน  

หัวข้อที่ 8 : การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดอุบัติเหตุ/พบเห็นอุบัติเหตุในที่ทำงาน 
โดย หน่วยความปลอดภัยทางชีวภาพ

อบรมความปลอดภัยทางชีวภาพ

since May 23, 2023