OKRs ปีงบ 2564

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

สามารถลงคะแนนเลือกผลงาน Popular Vote ที่นี่

1. งานเวชระเบียน
2. งานเภสัชกรรม
3. งานการเงินและสวัสดิการสังคม
4. ที่ปรึกษาทีมบริหาร
5. หอผู้ป่วยนอก
6. คลินิกท่องเที่ยว
7. งานรังสีวินิจฉัย
8. งานกายภาพบำบัด
9. งานไตเทียม
10. หน่วยส่องกล้องฯ
11. หอผู้ป่วยวิกฤต
12. งานบริหารและธุรการ
13. ห้องปฏิบัติการ_1
14. ห้องปฏิบัติการ_2
15. ห้องปฏิบัติการ_3
16. ฝ่ายการพยาบาล
17. หน่วยพัฒนาคุณภาพ
18. หน่วยควบคุมการติดเชื้อ
19. หอผู้ป่วยสามัญหญิง
20. หอผู้ป่วยสามัญชาย
21. หอผู้ป่วยพิเศษ 1
22. หอผู้ป่วยพิเศษ 2
23. หน่วยเวชศาสตร์แผนจีน
24. หน่วยเวชศาสตร์แผนไทย
25. รร.ผู้ช่วยพยาบาล
26. Homecare
27. งานโภชนาการ
28. หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
29. หน่วยซักฟอก

▶ รางวัล

รางวัลชนะเลิศ

หน่วยพัฒนาคุณภาพ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

งานโภชนาการ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

หอผู้ป่วยพิเศษ 1

รางวัลชมเชย

หอผู้ป่วยสามัญชาย

รางวัลชมเชย

หน่วยเวชศาสตร์แผนไทย

รางวัล Popular Vote

งานเวชระเบียน

OKRs 2564 : โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment