งานเวชระเบียน2
0
จำนวนเวชระเบียนใหม่
0
จำนวนเวชระเบียน Online
0
นาที
ได้เวชระเบียน ONLINE ใน
0
จำนวนนัดหมาย ONLINE

ภารกิจของงานเวชระเบียน

1. จัดทำประวัติผู้ป่วยใหม่ที่ Walk in และ Online

2. เปิดสิทธิและ Visit เวชระเบียนผู้ป่วยไปห้องตรวจต่างๆ ที่มารับบริการในแต่ละวัน

3. เปิดสิทธิและ Visit เวชระเบียนผู้ป่วยไปห้องตรวจต่างๆ ล่วงหน้าสำหรับผู้ป่วยที่มีนัดล่วงหน้าไว้แล้ว

4. สแกนเวชระเบียนผู้ป่วยที่มารับบริการในแต่ละวันเข้าระบบ HIS

5. จัดเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยที่สแกนแล้วเข้าตู้จัดเก็บ

6. ตรวจสอบสิทธิผู้ป่วยนอก เช่น สิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง / จ่ายตรงกรุงเทพมหานคร (กทม.) /

จ่ายตรงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) / สิทธิประกันสุขภาพ ฯลฯ

7. ตรวจสอบสิทธิผู้ป่วยใน

– สิทธิกรมบัญชีกลาง / กรุงเทพมหานคร (กทม.) / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดทำใบรับรองสิทธิออนไลน์ ให้

– รัฐวิสาหกิจ / พนักงานของรัฐหน่วยงานต่างๆ แนะนำการทำหนังสือต้นสังกัด

– ประกันสุขภาพถ้วนหน้า / ประกันสังคม ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการต่อไป

8. ลงทะเบียนและจัดทำประวัติผู้ป่วยที่แพทย์ลงความเห็นว่าต้องนอนรักษาตัวใน รพ.

9. ให้รหัสโรค ICD-10 และรหัสหัตถการและการผ่าตัด ICD-9 ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

10. ให้บริการข้อมูลสถิติทางการแพทย์ของ รพ.

11. ให้บริการยืมเวชระเบียนผู้ป่วย เพื่อการรักษาต่อเนื่องที่ รพ.อื่น / การศึกษาวิจัย และการประกันชีวิต

คำถามที่พบบ่อย : FAQ

การทำบัตรใหม่ออนไลน์ / การนัดหมายล่วงหน้า / การเลื่อนนัด สามารถทำช่องทางไหนได้บ้าง

– สำหรับผู้ป่วยใหม่ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ website : www.tropmedhospital.com หรือติดต่อทำบัตรใหม่ได้ที่เคาเตอร์เวชระเบียน ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์

– นำเลข HN. ที่ได้จากรพ. ไปนัดหมายออนไลน์ตามคลินิกที่ท่านต้องการตรวจทาง website : www.tropmedhospital.com

– กรณีที่ต้องการการเลื่อนนัดตรวจ ท่านสามารถโทรเลื่อนนัดในวันและเวลาราชการ อย่างน้อยล่วงหน้า 1 วันทำการ ในช่วงเวลา 13.30-15.30 ดังนี้

· OPD ชั้น 1 คลินิกไข้ / โรคพยาธิ เบอร์โทร 02-3069148

· OPD ชั้น 2 คลินิกผิวหนัง / คลินิกพิเศษ เบอร์โทร 02-3069149

· OPD ชั้น 3 คลินิกอายุรกรรม เบอร์โทร 02-3069147

· OPD ชั้น 3 คลินิกท่องเที่ยวและการเดินทาง เบอร์โทร 02-3069145

· คลินิกกายภาพบำบัด เบอร์โทร 02-3069171

· แผนก X-Ray / Ultrasound เบอร์โทร 02-3069161

การลงทะเบียนการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง / จ่ายตรงกรุงเทพมหานคร (กทม.) / จ่ายตรงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ปัจจุบันท่านสามารถใช้บัตรประชาชนตัวจริง ในการตรวจสอบสิทธิได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า เมื่อตรวจสอบสิทธิแล้ว พบว่าท่านมีสิทธิเบิกจ่ายตรง ท่านสามารถใช้สิทธิได้โดยการนำบัตรประชาชนตัวจริง ยื่นที่การเงิน รพ. ทุกครั้งที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของท่าน

เมื่อทำบัตร รพ.หาย หรือไม่ได้นำบัตร รพ. มา ต้องทำอย่างไร

สามารถใช้บัตรประชาชน หรือ แจ้ง ชื่อ-นามสกุล ได้ที่เคาเตอร์เวชระเบียน ชั้น1

อาคารราชนครินทร์

– กรณีมารับบริการที่หน่วยเวชศาสตร์แผนไทย (นวดแผนไทย) แจ้งได้ที่ชั้น 1 อาคารศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ

– กรณีมารรับบริการที่หน่วยเวชศาสตร์แผนจีน (ฝังเข็ม) แจ้งได้ที่ชั้น 2 อาคารศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ

การขอประวัติการรักษาของผู้ป่วย

– กรณีนำไปรักษาต่อที่ รพ. อื่น แจ้งความประสงค์ที่เคาเตอร์เวชระเบียน ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ เพื่อกรอกแบบฟอร์มการขอประวัติ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่ 08.00-15.30 น.

– กรณีนำไปเบิกประกันชีวิต ให้ติดต่อที่สำนักงานผู้อำนวยการ รพ. ชั้น 6 อาคารราชนครินทร์ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่ 08.30-15.30 น.

การรับยาผ่านระบบ Telemedicine

ประชาสัมพันธ์ Information

ถุงผ้า

ติดต่อเรา

งานเวชระเบียน โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ เลขที่ 420/6 ถนนราชเทวี
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ 02-3069160