นักเรียนฝึกประสบการณ์กับทางโรงพยาบาล เวชศาสตร์เขตร้อน มีนาคม 2567

วันที่ 4 – 29 มีนาคม 2567ที่ผ่านมา โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนได้รับนักเรียนเพื่อฝึกประสบการณ์ในโรงพยาบาลซึ่งในครั้งนี้มีนักเรียนจำนวน 14 คน จาก 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย, โรงเรียนสตรีอ่างทอง, โรงเรียนศรีบุณยานนท์ และ โรงเรียนสีกัน
ในระหว่างช่วงการฝึกฯ น้องๆได้เรียนรู้ประสบการณ์ และได้ฝึกปฏิบัติโดยตรงจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในโรงพยาบาล และภาควิชาฯ ในคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอขอบคุณทุกหน่วยงานในรพ.เวชศาสตร์เขตร้อน ที่ช่วยดูแลและสอนงานน้องๆ และอีกส่วนสำคัญคือภาควิชาพยาธิโปรโตซัว และภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ, ศูนย์สังขวิทยาประยุกต์ ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม, Insectarium ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ ที่สนับสนุนดูแลน้องๆนักเรียนตลอดช่วงฝึกประสบการณ์