"ทำประวัติใหม่ Online ได้เลข HN ทันที"

กรอกประวัติใหม่ Online ไม่ต้องรอเลข HN อีกต่อไป !!!

ผู้รับบริการใหม่ สามารถเข้าไปทำประวัติ Online ได้ที่ https://www.tropmedhospital.com/hospital-registration-th

หมายเหตุ : กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาเข้ารับบริการด้วยทุกครั้ง

สะดวก รวดเร็ว ลดเวลารอคอย