กิจกรรมการรับฟังประสบการณ์ผู้รับบริการสู่การปรับระบบบริการ โดยการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ปี 2567

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “การรับฟังประสบการณ์ผู้รับบริการสู่การปรับระบบบริการ จากกลุ่มผู้รับบริการภายนอก โดยการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group ) ปีงบประมาณ 2567” ในวันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ ชั้น 17 อาคารราชนครินทร์ โดยมีแพทย์หญิงปิยะวรรณ งามองอาจ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธาน

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นผู้รับบริการของโรงพยาบาล จำนวน 15 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวแทนจากผู้รับบริการผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก ประเด็นในการสนทนา ได้แก่

  • ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการให้โรงพยาบาลพัฒนาและสิ่งที่ดำเนินดีอยู่แล้วเช่น เรื่อง พฤติกรรมบริการ ความรวดเร็ว การให้บริการตั้งแต่เข้ารพ. จนถึงกลับบ้าน ระบบจองคิว อุปกรณ์ต่างๆและ สิ่งแวดล้อม
  • ความสามารถของแพทย์ พยาบาลและการบริการสนับสนุนส่วนต่างๆ
  • การรับบริการจากทุกแผนก
  • ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ช่องทางที่ได้รับข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลฯ

ผลดำเนินโครงการฯพบว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ และยังสร้างความผูกพันของผู้รับบริการต่อรพ. ข้อมูลที่ได้ในทุกหัวข้อมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน โรงพยาบาลฯได้นำข้อมูลไปเสนอแก่ทีมบริหารและผู้เกี่ยวข้องนำสู่การพัฒนาบริการในมิติต่างๆ ของโรงพยาบาลต่อไป