งาน Mahidol Quality Fair

ประจำปี 2566

LogoMU

ทศวรรษมหกรรมคุณภาพ: ก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

28 พฤศจิกายน 2566

ภายในงานพบกับ

  • การเสวนา เรื่อง “Sustainable University Showcase”
  • การบรรยาย หัวข้อ “การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนที่มุ่งเน้นสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG: Environment, Social, Governance)”
  • การนำเสนอผลงาน Team Good Practice Award / Innovative Teaching Award / Digital Outcome-base Education
  • การนำเสนอผลงาน Public Policy Advocacy Award / Oral Presentation / Poster Presentation / Story Telling
  • กำหนดการงาน Mahidol Quality Fair ปี 2566 คลิก
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิก สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ที่นี่ และลงทะเบียนส่งผลงาน คลิก
  • สามารถติดตามกิจกรรมย้อนหลังผ่านทาง KM Masterclass ที่นี่

▶ ผลงานคณะเวชศาสตร์เขตร้อน

การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) / นวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพ Innovation in Quality Development (InQD)

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation) จัดแสดง ณ มหิดลสิทธาคาร

การพัฒนาคุณภาพเริ่มต้น Initial Quality Development (IQD) / การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง Continuous Quality Improvement (CQI)

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation) จัดแสดงในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Mahidol University Digital KM Masterclass

เรื่องเล่าเร้าพลัง (Storytelling)

นำเสนอด้วยวาจา ณ มหิดลสิทธาคาร

SC01-432 : พลังแห่งความพยายาม (คุณฐิติพร  แก้วรุณคำ)

เผยแพร่บทความผ่าน Mahidol University Digital KM Masterclass

SP01-207 : Tropmed donor club (คุณวราภรณ์  สมวงษ์)

▶ ภาพกิจกรรม

Mahidol Quality Fair ปี 2566