ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาและห้องปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

Hematology and Clinical Microscopy

DSC_0394

งานบริการ

การตรวจวินิจฉัยปรสิตด้วยวิธี Stool concentration technique

******เป็นการตรวจหาปรสิตในอุจจาระแบบเข้มข้น โดยใช้ Formalin ethyl acetate concentration technique ซึ่งใช้ปริมาณอุจจาระมากกว่าวิธี Direct wet smear ทำให้มีอัตราการพบปรสิตเพิ่มมากขึ้น หลักการของวิธีนี้โดยแยกสารที่เป็นส่วนประกอบของอุจจาระออกให้มากที่สุดด้วย ethyl acetate และเร่งการตกตะกอนด้วยการปั่น สามารถใช้ได้กับอุจจาระสด  โดยเฉพาะกับอุจจาระที่มีไขมันมาก ๆ จะให้ผลดี เพราะ ethyl acetate จะช่วยละลายไขมันและแยกตัวออกไป  นอกจากนั้นฟอร์มาลิน  จะช่วยรักษาสภาพของไข่หรือซีสต์

สิ่งส่งตรวจ

อุจจาระ (Stool) ตัวอย่างที่เหมาะสมในการตรวจคือ อุจจาระที่ผู้ป่วยถ่ายออกมาตามธรรมชาติ

 • วิธีการเก็บอุจจาระที่ถูกต้อง ควรเก็บอุจจาระที่ถ่ายใหม่ๆ และถ่ายลงในกระโถนหรือบนกระดาษที่สะอาด ไม่เก็บอุจจาระที่ถ่ายลงบนพื้นดิน เนื่องจากอาจมีการปนเปื้อน จากนั้นให้ใช้ไม้หรือช้อนพลาสติกที่สะอาดป้ายอุจจาระ เก็บโดยให้กระจายเก็บให้ทั่วก้อนอุจจาระและเลือกเก็บอุจจาระในบริเวณที่มีสีแตกต่างกันหรือเลือกจุดที่มีความผิดปกติ เพื่อเพิ่มความแม่นของผลการตรวจใส่ภาชนะให้ได้รวมกันประมาณขนาดนิ้วหัวแม่มือ
 • ตัวอย่างอุจจาระที่เก็บมาจากบ้านควรนำส่งถึงห้องปฏิบัติการภายใน 4 ชั่วโมง ในกรณีที่ยังไม่สามารถส่งตัวอย่างได้ต้องเก็บในตู้เย็นในช่องธรรมดา
 • ภาชนะที่ใช้ในการเก็บ ควรใช้ภาชนะที่เก็บอุจจาระที่ทางโรงพยาบาลเตรียมไว้ให้ หากไม่มี ควรเลือกภาชนะที่แห้ง สะอาด ปากกว้าง และมีฝาปิดมิดชิด
 • ก่อนการเก็บตัวอย่างอุจจาระ ควรปัสสาวะทิ้งไปก่อนให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของปัสสาวะที่อาจส่งผลให้การตรวจอุจจาระนั้นผิดพลาดได้
 • ก่อนและหลังการเก็บควรล้างมือให้สะอาดเนื่องจากอุจจาระอาจเป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคได้

สถานที่ที่สามารถนำส่งสิ่งส่งตรวจ

 1. ห้องรับสิ่งส่งตรวจและส่งผลการตรวจวิเคราะห์ งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร อาคารราชนครินทร์ ชั้น 6 (รับเฉพาะสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน)
 2. อาคารราชนครินทร์ ชั้น 3 แผนกผู้ป่วยนอก ศูนย์ Tropmed Laboratory Center รับเฉพาะสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เพื่อส่งต่อมายังห้องรับสิ่งส่งตรวจและส่งผลการตรวจวิเคราะห์ งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร อาคารราชนครินทร์ ชั้น 6

การประกันเวลาการทดสอบ :  60 นาที

ราคาค่าตรวจ  :  ราคา  160  บาท

การตรวจวินิจฉัยปรสิตด้วยวิธี Direct wet smear

*****เป็นวิธีตรวจอุจจาระอย่างง่ายๆ ใช้เป็นการตรวจในงานประจำ ตรวจได้ทั้งหนอนพยาธิและโปรโตซัว มีข้อดีคือ ตรวจง่ายใช้อุจจาระปริมาณน้อย ได้ผลเร็วแต่อัตราการตรวจไม่สูงโดยเฉพาะในรายที่มีปรสิตน้อย การตรวจแบบนี้หากตรวจซ้ำ 2-3 ครั้ง จะได้ผลค่อนข้างดี โดยเฉพาะพวกหนอนพยาธิที่ติดต่อผ่านดิน

วัตถุประสงค์

*****ใช้ในการตรวจอุจจาระด้วยวิธี Direct wet smear ซึ่งใช้ในการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อหนอนพยาธิและโปรโตซัวที่อาศัยอยู่ในทางเดินอาหาร

สิ่งส่งตรวจ

*****อุจจาระ (Stool) ตัวอย่างที่เหมาะสมในการตรวจคือ อุจจาระที่ผู้ป่วยถ่ายออกมาตามธรรมชาติ

 1. วิธีการเก็บอุจจาระที่ถูกต้อง ควรเก็บอุจจาระที่ถ่ายใหม่ๆ และถ่ายลงในกระโถนหรือบนกระดาษแล้ว ไม่เก็บอุจจาระที่ถ่ายลงบนพื้นดิน เนื่องจากอาจมีการปนเปื้อน จากนั้นให้ใช้ไม้หรือช้อนพลาสติกป้ายอุจจาระเก็บใส่ภาชนะให้ได้ประมาณขนาดนิ้วหัวแม่มือ (ปริมาณ 1-5 กรัม) โดยให้กระจายเก็บให้ทั่วก้อนอุจจาระและเลือกเก็บอุจจาระในบริเวณที่มีสีแตกต่างกันหรือเลือกจุดที่มีความผิดปกติ เพื่อเพิ่มความแม่นของผลการตรวจ
 2. ตัวอย่างอุจจาระที่เก็บมาจากบ้านควรนำส่งไม่เกิน 4 ชั่วโมง ในกรณีมีความจำเป็นต้องเก็บในตู้เย็นสามารถเก็บในช่องธรรมดา
 3. ภาชนะที่ใช้ในการเก็บ ควรใช้ภาชนะที่เก็บอุจจาระที่ทางโรงพยาบาลเตรียมไว้ให้ หากไม่มี ควรเลือกภาชนะที่แห้ง สะอาด ปากกว้าง และมีฝาปิดมิดชิด
 4. ก่อนการเก็บตัวอย่างอุจจาระ ควรปัสสาวะทิ้งไปก่อนให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของปัสสาวะที่อาจส่งผลให้การตรวจอุจจาระนั้นผิดพลาดได้
 5. ก่อนและหลังการเก็บควรล้างมือให้สะอาดเนื่องจากอุจจาระอาจเป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคได้

สามารถนำส่งสิ่งส่งตรวจได้ที่

 1. ห้องรับสิ่งส่งตรวจและส่งผลการตรวจวิเคราะห์ งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร อาคารราชนครินทร์ ชั้น 6 (รับเฉพาะสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน)
 2. อาคารราชนครินทร์ ชั้น 3 แผนกผู้ป่วยนอก ศูนย์ Tropmed Laboratory Center รับเฉพาะสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เพื่อส่งต่อมายังห้องรับสิ่งส่งตรวจและส่งผลการตรวจวิเคราะห์ งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร อาคารราชนครินทร์ ชั้น 6

การประกันเวลาการทดสอบ :  30 นาที

ราคาค่าตรวจ  :  ราคา  60  บาท

ติดต่อเรา
สถานที่ : ชั้น 6 อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ******* 420/6 ถนนราชวิถี, เขตราชเทวี, กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-3069100 ต่อ 3272, 02-3069195
อีเมลล์ : hemato.micros.tm@gmail.com