การสังเกตอาการ COVID-19 และจำแนกตนเองตามสี

หลังจากที่ท่านทราบว่าผลการตรวจว่าเราติด COVID-19 ให้ท่านลองสังเกตอาการและจำแนกตนเองตามสีดังนี้
1. ผู้ป่วยสีเขียว
 • ไม่มีอาการรุนแรง
 • มีไข้ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
 • ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ
 • ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ตาแดง มีผื่น
 • ถ่ายเหลว
 • ไม่มีอาการ หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก
 • ไม่มีปอดอักเสบ
 • มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง หรือโรคร่วมสำคัญ

2. ผู้ป่วยสีเหลือง

 • มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง หรือโรคร่วมสำคัญข้อใดข้อหนึ่ง
 • แน่นหน้าอก อ่อนเพลีย เวียนศรีษะ
 • หายใจเร็ว หอบเหนื่อย หายใจลำบากหรือเวลาไอแล้วเหนื่อย
 • ปอดอักเสบ
 • ถ่ายเหลวมากกว่า 3 ครั้ง/วัน ร่วมกับมีอาการหน้ามืด วิงเวียน

2. ผู้ป่วยสีแดง

 • หอบเหนื่อย พูดไม่เป็นประโยคขณะสนทนา
 • แน่นหน้าอกตลอดเวลา เจ็บหน้าอกขณะหายใจ
 • เรียกไม่รู้สึกตัว มีอาการเซื่องซึม ตอบสนองช้า
 • ปอดบวม ที่มีออกซิเจนปลายนิ้วขณะพัก <96% หรือ ออกกำลังแล้วค่าออกซิเจนลดลงเกินกว่า 3% จากค่าก่อนออกกำลัง หรือ X-Ray ปอดพบมีปอดอักเสบ