งานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท

ครั้งที่ 11

4.พระมงกุฏฯ

“XXXX”

XXXXX 2567

▶ ผลงาน

Oral Presentation

สถาบัน/โรงพยาบาลเรื่อง
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลรามาธิบดี
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
สถาบันประสาทวิทยา
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
สถาบันโรคผิวหนัง
โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงพยาบาลสงฆ์
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

Poster Presentation

สถาบัน/โรงพยาบาลเรื่อง
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลรามาธิบดี
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
สถาบันประสาทวิทยา
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
สถาบันโรคผิวหนัง
โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงพยาบาลสงฆ์
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

▶ กิจกรรม

Coming Soon

ภายในงานพบกับ

  • การบรรยายหัวข้อ “XXXXX” โดย XXXX
  • การนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพจากสถาบัน/โรงพยาบาล เครือข่ายทุ่งพญาไท (Oral Presentation / Poster Presentation)
  • การนำเสนอผลงานความร่วมมือระหว่างเครือข่าย
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ที่นี่ 
  • กำหนดการงานมหกรรมคุณภาพ ที่นี่ 

▶ ภาพกิจกรรม

งานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท ครั้งที่ 11