ระบบนัดหมายคลินิกเวชศาสตร์แผนจีน (ฝังเข็ม)

วันเช้าบ่ายแพทย์
จันทร์08.00-11.00น.13.00-15.00น.พจ.โบว์ธิยา รัตนคงทน
อังคาร8.00-10.00น.-พญ.ปิยะวรรณ งามองอาจ
อังคาร10.00-12.00น.-พญ.สุดารัตน์ ศรีคิรินทร์
พุธ08.00-11.00น.13.00-15.00น.นพ.อัศจรรย์ จันทนพ
พฤหัสบดี08.30-11.00น.13.00-15.00น.นพ.อัศจรรย์ จันทนพ
ศุกร์08.00-11.00น.-พญ.ละยิ้ม ชี้เจริญ
ศุกร์-13.00-15.00น.พญ.บุษราลักษณ์ ธนวัฒนาเจริญ

คำแนะนำ

    1. คลินิกเวชศาสตร์แผนจีน ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 อาคารศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ
    2. ค่าบริการของโรงพยาบาล 100 บาท ค่าบริการฝังเข็ม 400 บาทต่อโรค (เบิกได้ 150 บาท) และต้องจ่ายค่าเข็ม เข็มละ 3 บาท เป็นแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
    3. สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีบัตรโรงพยาบาล ควรทำบัตรโรงพยาบาลก่อนนัดหมาย

       

Loading...