ระบบนัดหมายคลินิกเวชศาสตร์แผนจีน (ฝังเข็ม)

วันเช้าบ่ายแพทย์
จันทร์08.00-11.00น.13.00-15.00น.พจ.โบว์ธิยา รัตนคงทน
อังคาร8.00-10.00น.-พญ.ปิยะวรรณ งามองอาจ
อังคาร8.00-12.00น.13.00-15.00นพ.อัศจรรย์ จันทนพ
พุธ08.00-11.00น.13.00-15.00น.พญ.ละยิ้ม ชี้เจริญ
พฤหัสบดี08.30-11.00น.13.00-15.00น.นพ.อัศจรรย์ จันทนพ
ศุกร์08.00-11.00น.-พจ.โบว์ธิยา รัตนคงทน
ศุกร์-13.00-15.00น.พญ.บุษราลักษณ์ ธนวัฒนาเจริญ
*เสาร์ (คลินิกพิเศษ)08.00-11.00น.13.00-14.30น.พญ.ละยิ้ม ชี้เจริญ
*อาทิตย์ (คลินิกพิเศษ)08.00-11.00น.13.00-15.00น.นพ.อัศจรรย์ จันทนพ

คำแนะนำ

  1. คลินิกเวชศาสตร์แผนจีน ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 อาคารศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ
  2. ค่าบริการของโรงพยาบาล 100 บาท ค่าบริการฝังเข็ม 400 บาทต่อโรค (เบิกได้ 150 บาท) ค่าเข็ม เข็มละ 3 บาท เป็นแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
  3. *ค่าบริการฝังเข็มคลินิกพิเศษนอกเวลา(วันเสาร์ – อาทิตย์) 800 บาทต่อโรค(เบิกได้ 150 บาท) ค่าเข็ม เข็มละ 3 บาท
  4. สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีบัตรโรงพยาบาล ควรทำบัตรโรงพยาบาลก่อนนัดหมาย
   ทำบัตรโรงพยาบาล ONLINE
Loading...