กรุณาตรวจสอบชื่อและนามสกุลให้ถูกต้อง โดยเฉพาะถ้าท่านต้องการให้ออกใบเสร็จรับเงิน
(ท่านสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า)
Click or drag a file to this area to upload.
กรุณาแนบหลักฐานการโอนเงิน เป็น file jpg, png, bmp, หรือ pdf
ท่านจะได้รับ Email ยืนยันตอบรับการบริจาคจากระบบ