งานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท

ครั้งที่ 10

Dent Logo
smartteen-logo

“พัฒนาเครือข่ายที่เชื่อมโยงคุณภาพการดูแลผู้ป่วยสู่ความเป็นเลิศ”

14-15 ธันวาคม 2566

▶ ผลงาน

Oral Presentation

สถาบัน/โรงพยาบาลเรื่อง
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลรามาธิบดี
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
สถาบันประสาทวิทยา
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
สถาบันโรคผิวหนัง
โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงพยาบาลสงฆ์
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

Poster Presentation

สถาบัน/โรงพยาบาลเรื่อง
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลรามาธิบดี
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
สถาบันประสาทวิทยา
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
สถาบันโรคผิวหนัง
โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงพยาบาลสงฆ์
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

▶ กิจกรรม

Coming Soon

ภายในงานพบกับ

  • การบรรยายหัวข้อ “XXXXXX” โดย XXXXXXX
  • การนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพจากสถาบัน/โรงพยาบาล เครือข่ายทุ่งพญาไท (Oral Presentation / Poster Presentation)
  • การนำเสนอผลงานของชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs: Community of Practice)
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ที่นี่ 
  • กำหนดการงานมหกรรมคุณภาพ ที่นี่ 
  • เวปไซต์งานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท ครั้งที่ 10 ที่นี่ 

▶ รางวัล

ผลการตัดสิน Oral Presentation งานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท ครั้งที่ 10

รางวัลชนะเลิศ : XXXX
– XXXX

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 – XXXX
– XXXX

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 – XXXX
– XXXX

รางวัลชมเชย – XXXX
– XXXX
รางวัลชมเชย – XXXX
– XXXX

ผลการตัดสิน Poster Presentation งานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท ครั้งที่ 10

รางวัล
ชนะเลิศ

XXXX
” XXXXX “

รางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 1

XXXX
” XXXXX “

รางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 2

XXXX
” XXXXX “

รางวัล
ชมเชย

XXXX
” XXXXX “

รางวัล
ชมเชย

XXXX
” XXXXX “

▶ ภาพกิจกรรม

งานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท ครั้งที่ 10