งานมหกรรมคุณภาพถนนราชวิถี

ครั้งที่ 4

QSNICH-logo

ก้าวกระโดดร่วมกัน…สู่ความเป็นเลิศ

Triple Jump for Performance Excellence

20 – 22 สิงหาคม 2558

▶ ผลงาน

Oral Presentation

สถาบัน/โรงพยาบาลเรื่อง
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลรามาธิบดี
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
สถาบันประสาทวิทยา
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
สถาบันโรคผิวหนัง

Poster Presentation

สถาบัน/โรงพยาบาลเรื่อง
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลรามาธิบดี
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
สถาบันประสาทวิทยา
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
สถาบันโรคผิวหนัง

▶ กิจกรรม

Coming Soon

ภายในงานพบกับ

  • การนำเสนอผลงานจากสถาบัน/โรงพยาบาล เครือข่ายถนนราชวิถี
  • การนำเสนอผลงานของชุมชนนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice)
  • นิทรรศการผลงานคุณภาพจากสถาบัน/โรงพยาบาล เครือข่ายถนนราชวิถี
  • ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

▶ ภาพกิจกรรม

งานมหกรรมคุณภาพถนนราชวิถี ครั้งที่ 4