งานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท

ครั้งที่ 9

priest-logo

“การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในสถานการณ์ COVID-19”

2-3 พฤษภาคม 2565

▶ ผลงาน

Oral Presentation

สถาบัน/โรงพยาบาลเรื่อง
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า- การป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยการนอนคว่ำ
- การเปิดบริการตรวจด้วยวิธี Point of Care RT-PCR for SAR-CoV2 เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยผลการตรวจหาเชื้อ SAR-CoV2 ในผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉิน
โรงพยาบาลราชวิถี- แนวทางการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อการตรวจรักษานอกหอผู้ป่วย
- ประสิทธิผลการเพิ่มสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโควิดที่มีภาวะวิกฤตในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตแยกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
โรงพยาบาลรามาธิบดี- บทบาทของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในการดูแลชุมชมในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 : CI
- ลดขั้นตอนการลงทะเบียนและรองรับสิทธิ์สำหรับการตรวจรักษาทางไกลและรับยาทางไปรษณีย์ผ่านการบูรณาการศูนย์รวม
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี- Central Line Dressing Kit ปิ๊ง IDEA from I do
- การพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ในสถานการณ์โควิด-19
สถาบันประสาทวิทยา- การจัดทำแนวทางการใส่ท่อหายใจฉุกเฉินและการกู้ชีพสำหรับผู้ป่วยโรคโควิด-19
- นวัตกรรมกล่องกรอกันฝุ่นอะคลิลิก
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน- The Best Documentation of COVID-19 in New Normal
- TM Smart Service during the COVID-19
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ- Cancer Anywhere
- ST01 เครื่องทำความสะอาดเบื้องต้นอุปกรณ์ในการทำหัตถการกล่องส่องตรวจ
สถาบันโรคผิวหนัง- New minimal Giemsa Stain
โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล- ระบบบริการทันตกรรมในสถานการณ์โควิด-19 (Dental Service Model during COVID-19)
โรงพยาบาลสงฆ์- การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน

Poster Presentation

สถาบัน/โรงพยาบาลเรื่อง
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า- Rapid Response Intubation Team in Covid-19
โรงพยาบาลราชวิถี- การเยี่ยมออนไลน์ในสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019)
- COVID ไร้รอยต่อ
โรงพยาบาลรามาธิบดี- การพัฒนาแนวทางการป้องกันและการดูแลมารดาและทารกในสถานการณ์ระบาดโรค COVID-19
- พัฒนาระบบการให้บริการผ่าตัดคลอดผู้ป่วย COVID-19: การบริการจัดการชุดอุปกรณ์ป้องกันตนเอง Personal Protective Equiment (PPE) สำหรับทีมผ่าตัด
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี- คัดขยะง่าย ๆ ด้วย Line official
- Smart Queue by QR code
สถาบันประสาทวิทยา- การให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy)
- การพัฒนางานบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยลมชักรูปแบบใหม่ (new model development of pharmaceutical care for epilepsy patients)
- Yothi Medical Innovation District (YMID) Resource and Treatment For Acute Fischemic Stroke: Stroke Fast track and Mechanical Thrombectomy In YMID Collaboration 2022
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน- กรอบครอบนวด คอ บ่า ไหล่ ปลอดภัยห่างไกล COVID-19
- COVID-19 Vaccine Management in Hospital for Tropical Diseases
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ- ถูกต้อง เร็วไว ทันใจ ค่าวิกฤต
- ผลตรวจไม่ต้องรอ (นาน) ปณ.ไม่ต้องส่ง
สถาบันโรคผิวหนัง- The New normal New medical service
- Beauty Easy Mask Sheet
โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล- การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องดูดละอองฝอยภายนอกช่องปาก
โรงพยาบาลสงฆ์- We are covid response priest team

▶ กิจกรรม

poster

ภายในงานพบกับ

  • การบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในสถานการณ์โควิด-19” โดย นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้ทรงคุณวุฒิจากสรพ.
  • การนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพจากสถาบัน/โรงพยาบาล เครือข่ายทุ่งพญาไท (Oral Presentation / Poster Presentation)
  • การนำเสนอผลงานของชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs: Community of Practice)
  • กิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ที่นี่ 
  • กำหนดการงานมหกรรมคุณภาพ ที่นี่ 
  • เวปไซต์งานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท ครั้งที่ 9 ที่นี่ 

▶ รางวัล

ผลการตัดสิน Oral Presentation งานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท ครั้งที่ 9

รางวัลชนะเลิศ : โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
– การเปิดบริการตรวจด้วยวิธี Point of Care RT-PCR for SAR-CoV2 เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยผลการตรวจหาเชื้อในผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉิน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 – สถาบันโรคผิวหนัง
– New minimal Giemsa Stain

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 – สถาบันประสาทวิทยา
– นวัตกรรมกล่องกรอกันฝุ่นผงอะคลิลิก

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 – โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
– การป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยการนอนคว่ำ

รางวัลชมเชย – สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
– Cancer Anywhere

ผลการตัดสิน Poster Presentation งานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท ครั้งที่ 9

รางวัลชนะเลิศ

สถาบันโรคผิวหนัง
” The New normal New medical serivice “

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
” Rapid Response Intubation Team in COVID-19″

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

โรงพยาบาลสงฆ์
” We are covid response priest team “

รางวัลรองชมเชย

โรงพยาบาลทันตกรรม ม.มหิดล
” การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องดูดละอองฝอยภายนอกช่องปาก “

ผลการตัดสินกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ งานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท ครั้งที่ 9

รางวัลชนะเลิศ

โรงพยาบาลสงฆ์
“การอุปัฏฐากพระยุคโควิด-19”

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
“เมื่อโควิดกลับมาอีกครั้ง”

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
“Cancer Anywhere”

รางวัลรองชมเชย

สถาบันโรคผิวหนัง
“Online IOD”

▶ ภาพกิจกรรม

งานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท ครั้งที่ 9