งานมหกรรมคุณภาพถนนราชวิถี 

ครั้งที่ 7

NCI-logo

คุณภาพ ยุค 4.0 เพิ่มการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืน

Quality 4.0 for Sustainable Health Care”

29 – 30 พฤศจิกายน 2561

▶ ผลงาน

Oral Presentation

สถาบัน/โรงพยาบาลเรื่อง
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า- โปรแกรมระบบเฝ้าระวังความปอดภัยจากการฝึกของทหารกองประจำการ
- ผลิตภัณฑ์ยางฟองน้ำแบบจำลองหุ่นช่วยฝึกตัดชิ้นเนื้องอกมะเร็ง
โรงพยาบาลราชวิถี- One Stop Service Referral Model for ERCP
- ใบรับรองแพทย์อัจฉริยะ 4.0
โรงพยาบาลรามาธิบดี- Primary nurse care จากแนวคิดสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
- นวัตกรรม Rama App Phase II : Check in
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี- ศูนย์บริการด้านสวัสดิการสังคมผู้ป่วยเด็กพิการแบบเบ็ดเสร็จยุคใหม่
- Tigecycline 12.5 mg small dose ก้าวคนละก้าว แบ่งคนละครึ่ง
สถาบันประสาทวิทยา- ผลของการใช้เตียง Early ambulation ต่อความสามารถในการลุกจากเตียงโดยเร็วในผู้ป่วยเนื้องอกสมองหลังได้รับการผ่าตัด
- Post Stroke Registry
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน- ประสิทธิภาพของการใช้ QR Code ในการบริหารจัดการระบบข้อมูลครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง
- พัฒนากระบวนการรับสิ่งส่งตรวจและส่งผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ- โครงการพัฒนาการลดวันนอนในผู้ป่วยหลังการผ่าตัดมะเร็งเต้านม
- การพัฒนาวิธีการผ่าตัดมะเร็งเต้านมด้วย Ultrasound guide
สถาบันโรคผิวหนัง- ตู้เย็นมือถือ
- Consult Skin Online Style Thailand 4.0

Poster Presentation

สถาบัน/โรงพยาบาลเรื่อง
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า- การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอที่ได้รับการฉายรังสี
- แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน Lung Atelectasis ในผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ
โรงพยาบาลราชวิถี- การประเมินการใช้ยา 20% Human Albumin ปี 2560 โดยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล
- การพัฒนารูปแบบการให้ข้อมูลการเตรียมลำไส้ในผู้ป่วย ในผู้ป่วยส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลรามาธิบดี- HN barcode for newborn
- ยา จ2 รู้เบิก-รู้จ่าย คลายกังวล
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี- เครื่องพยุงฝึกกระโดขาเดียว
- โครงการพัฒนางานเพื่อการส่งเสริมการกินน้ำเกลือแร่ในงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
สถาบันประสาทวิทยา- พัฒนางานบริการด้วยเทคโนโลยี โดยเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
- QR หาเจอแน่ โดยศูนย์ดูแลผู้สูงวัยสุขกายสุขใจ (Day care) สถาบันประสาทวิทยา
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน- ลดต้นทุน…คุณทำได้ ด้วยสต๊อกพอเพียง
- พัฒนาระบบเบิกจ่ายวัสดุและแบบฟอร์มของงานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรแบบออนไลน์
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ- การประเมินผลกระทบทางพันธุกรรมของบุคลากรด้านโรคมะเร็ง
- PDCA for TACE
สถาบันโรคผิวหนัง- IOD ICE PACK โดยผู้จัดทำงานการพยาบาลเลเซอร์ผิวหนัง
- เปลี่ยน…เพื่อ…ลด โดยผู้จัดทำงานอิมมูโนวิทยา

▶ กิจกรรม

โปสเตอร์ CQI 2561
โปสเตอร์ประกวดวิดีโอ CQI 2560

ภายในงานพบกับ

  • การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เปลี่ยนแบบสุข ในยุคคุณภาพ 4.0” โดย อาจารย์แสงอุษา  โลจนานนท์
  • กิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ ชิงเงินรางวัล
  • การนำเสนอผลงานจาก 8 สถาบัน/โรงพยาบาล เครือข่ายถนนราชวิถี
  • การนำเสนอผลงานของชุมชนนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice)
  • นิทรรศการผลงานคุณภาพจาก 8 สถาบัน/โรงพยาบาล เครือข่ายถนนราชวิถี
  • ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

▶ รางวัล

ผลการตัดสินกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ งานมหกรรมคุณภาพถนนราชวิถี ครั้งที่ 7

รางวัลชนะเลิศ

โรงพยาบาลรามาธิบดี
“Trans telephonic ห่างกาย ใกล้ใจ “

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

โรงพยาบาลราชวิถี
“Online Appiontment and report”

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

โรงพยาบาลรามาธิบดี
“RRS4.0”

รางวัลชมเชย

โรงพยาบาลราชวิถี
“RJONS1 “

▶ ภาพกิจกรรม

งานมหกรรมคุณภาพถนนราชวิถี ครั้งที่ 7