งานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท

ครั้งที่ 8

inderm-logo

“Precision medicine & HA

28 – 29 พฤศจิกายน 2562

▶ ประชาสัมพันธ์

  • ในปี พ.ศ. 2562 มีโรงพยาบาลและสถาบันเข้าร่วมในเครือข่ายเพิ่ม จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / โรงพยาบาลสงฆ์ และสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
  • มีมติให้เปลี่ยนชื่อการจัดงานจาก มหกรรมคุณภาพถนนราชวิถี เป็น “มหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท” เริ่มตั้งแต่ ครั้งที่ 8 เป็นต้นไป

▶ ผลงาน

Oral Presentation

สถาบัน/โรงพยาบาลเรื่อง
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า- PMK Hemodialysis Table Round
โรงพยาบาลราชวิถี- คุณภาพการรับผู้ป่วยเข้านอนในโรงพยาบาลราชวิถี (Admit online in Rajavithi Hospital)
- ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต
โรงพยาบาลรามาธิบดี- การให้ยาคุมอาการในผู้ป่วยระยะท้ายทางชั้นใต้ผิวหนังอย่างต่อเนื่องทีบ้าน
- การพัฒนาระบบการดูแลอย่างไร้รอยต่อในผู้ป่วยทีมีภาวะวิกฤตจากน้ำตาลในเลือดสูง
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี- บทบาทของกลุ่มเพื่อนเด็กลมชัก ต่อการดูแลผู้ป่วยเด็กลมชักแบบองค์รวม
- การพัฒนาการขนส่งโลหิตภายในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
สถาบันประสาทวิทยา- Precision Epilepsy Surgery in Super Tertiary Care
- แนวทางการป้องกันภาวะ Deep Vein Thrombosis ในผู้ป่วยโรคระบบประสาทไขสันหลัง
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน- ป้ายวงล้อแสดงระยะเวลาของโรคไข้เลือดออก
- การลดอัตราการเกิด VAP ในหอผู้ป่วย
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ- Hypersent ค้นพบง่าย ช่วยได้ทัน
- Scarless Technology
สถาบันโรคผิวหนัง- Over head
- อ่านง่าย ถูกใจคลิกเลย
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์- การพัฒนาต้นแบบของระบบจัดการปัญหาเกมและพนันในชุมชนอย่างบูรณาการ
- การพัฒนารูปแบบการดูแลเด็กโรคสมาธิสั้นแบบบูรณาการระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปกครอง และครู
โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล- Virtual planning and clear aligner design for dentofacial deformity
- CAD CAM in Dentistry (Precision design and maturity)
โรงพยาบาลสงฆ์- พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเท้าเบาหวาน

Poster Presentation

สถาบัน/โรงพยาบาลเรื่อง
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า- การพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันและดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะสารทึบรังสีรั่วซึมออกนอกหลอดเลือด
- โครงการ “Safety warning card”
โรงพยาบาลราชวิถี- โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง: การปวดหลัง ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เครื่องใช้กลาง
- การประเมินปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลรามาธิบดี- โครงการลดการเกิดภาวะยารั่วออกนอกหลอดเลือดดำ
- การพัฒนาแนวทางป้องกันความผิดพลาดในการบริหารยาและแพ้ยาซ้ำ
- ลดขั้นตอนยาผลิต มั่นใจผู้ป่วยได้ยาถูกต้อง
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี- การบริหารจัดการยาฉุกเฉินโดยใช้กล่องยาฉุกเฉิน (Emergency Drug Kit) ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
- โปรแกรมการแจ้งเตือนในระบบ HIS เมื่อพบอุบัติการณ์ CRE ในผู้ป่วย
สถาบันประสาทวิทยา- การพัฒนาระบบการใช้สารสกัดจากกัญชาในผู้ป่วยเด็กโรคลมชัก ในคลินิกกุมารประสาทวิทยา ของสถาบันประสาทวิทยา
- การบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยสูงอายุตามแนวทาง “AGS Beers Criteria®”
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน- Code Dengue
- Smart Round
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ- New HIS: Antibiotics Smart Dispensing
- การประเมินผลกระทบทางพันธุกรรมของบุคลากรด้านโรคมะเร็ง
สถาบันโรคผิวหนัง- เลื่อนนัดทางไลน์ (Line @)
- Telenursing
- มันคืออะไรกันแน่!?
- การสอบทวนเครื่องอ่านแถบสารเคมีในปัสสาวะ
- ศิราณี สารบรรณ
- Paper สู่ google form
โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล- บูรณะฟื้นฟูใบหน้าด้วยสิ่งประดิษฐ์ ทีมรักษาจำเป็นอย่างไร
โรงพยาบาลสงฆ์- หมอนพุงฉีดอินซูลิน
- Medication reconciliation: พัฒนาฉลากยาเดิม เพิ่มความปลอดภัย
- ไม้กวาดมหัศจรรย์

▶ กิจกรรม

โปสเตอร์ CQI 2562

ภายในงานพบกับ

  • การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Precision Medicine & HA” โดย อาจารย์ นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ที่ปรึกษาสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)
  • กิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ ชิงเงินรางวัล
  • การนำเสนอผลงานจาก 8 สถาบัน/โรงพยาบาล เครือข่ายทุ่งพญาไท
  • การนำเสนอผลงานของชุมชนนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice)
  • นิทรรศการผลงานคุณภาพจาก 8 สถาบัน/โรงพยาบาล เครือข่ายทุ่งพญาไท
  • ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

▶ รางวัล

ผลการตัดสินกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ งานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท ครั้งที่ 8

รางวัลชนะเลิศ

โรงพยาบาลรามาธิบดี
“Trans telephonic ห่างกาย ใกล้ใจ “

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
“พยาธิปวดหัวหอย ฉบับประชาชน”

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

โรงพยาบาลรามาธิบดี
“RRS4.0”

รางวัลชมเชย

โรงพยาบาลราชวิถี
“RJONS1 “

รางวัลชมเชย

โรงพยาบาลราชวิถี
“RJONS1 “

▶ ภาพกิจกรรม

งานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท ครั้งที่ 8