งานมหกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

ประจำปี 2563

TMH

“The New Normal in CQI

16 ตุลาคม 2563

Youtube live

ภายในงานพบกับ

  • การนำเสนอผลงาน Continuious Project และ New Project
  • การนำเสนอผลงาน OKRs หน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
  • นิทรรศการผลงานคุณภาพจากหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
  • การบรรยายพิเศษ เรื่องการเตรียมความพร้อมการเข้าเยี่ยมสำรวจฯ และภาพรวมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล
  • ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิก
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ปิดลงทะเบียนวันที่ 7 ตุลาคม 2563) คลิก
  • แบบประเมินความพึงพอใจ งานมหกรรมคุณภาพ รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน คลิก
โปสเตอร์ TMH CQI 2563
โปสเตอร์งานมหกรรมคุณภาพรพ 2563
ผลการคัดเลือก cqitmh

▶ ผลงาน

Continuous Projects

New Projects

New Projects

คลิปวิดีโอ OKRs

“งานเวชระเบียน”
“งานเวชระเบียน_เวรเปล”
“งานเภสัชกรรม”
“งานการเงินและสวัสดิการฯ”
“คลินิกท่องเที่ยว”
“หอผู้ป่วยนอก”
“งานรังสีวินิจฉัย”
“งานกายภาพบำบัด”
“งานไตเทียม”
“หน่วยส่องกล้อง”
“หอผู้ป่วยวิกฤต”
“ห้องปฏิบัติการฯ”
“หน่วยพัฒนาคุณภาพ”
“ฝ่ายการพยาบาล”
“งานบริหารฯ”
“ที่ปรึกษาทีมบริหาร”
“สามัญหญิง”
“สามัญชาย”
“พิเศษ 1”
“พิเศษ 2”
“รร.ผช.”
“เวชศาสตร์แผนไทย”
“เวชศาสตร์แผนจีน”
“เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ”
“โภชนาการ”
“Homecare”

▶ รางวัล

งานพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (Continuous Projects)
รางวัลชนะเลิศ
con1th

หน่วยควบคุมการติดเชื้อในรพ.
“2P Safety”

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
con2th

งานเภสัชกรรม
“ฉีดแล้วต้องรู้ระวัง รู้ทันอินซูลิน 2P safety Goal”

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
con3th

งานเภสัชกรรม
“RDU รู้เรื่องยา: ฉลาดใช้ยา ด้วยฉลากยา QR Code”

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
con3th

หน่วยพัฒนาคุณภาพรพ.
“ทะเบียนหนังสือออนไลน์”

รางวัลชมเชย
conhonw2

หอผู้ป่วยพิเศษ 2
“ป้ายวงล้อแสดงระยะเวลาของโรคไข้เลือดออก”

งานพัฒนาคุณภาพเรื่องใหม่ (New Projects)
รางวัลชนะเลิศ
new1th

งานเภสัชกรรม
“เบิกง่าย จ่ายคล่อง มีพร้อมใช้ ไม่หมดอายุ”

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
new2th

หอผู้ป่วยนอก
“คู่มือใกล้ตัว”

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
new3th

หอผู้ป่วยสามัญชาย
“หมอนกันกระแทก”

รางวัลชมเชย
newhonlab

งานห้องปฏิบัติการฯ
“Strip Stuff Project”

รางวัลชมเชย
newhhonhc

หน่วยบริบาลผู้สูงอายุ
“บัตรคำสื่อสัมพันธ์ในหน่วยทรอปเมดโฮมแคร์”

คลิปวิดีโอ OKRs
รางวัลชนะเลิศ

“‘งานเภสัชกรรม”

OKR1th
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

“ที่ปรึกษาผอ. / ที่ปรึกษารองผอ.”

OKR2th
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

“หน่วยพัฒนาคุณภาพ”

OKR3th
รางวัลชมเชย

“หอผู้ป่วยนอก”

OKRhonopd
รางวัลชมเชย

“หอผู้ป่วยพิเศษ 2”

OKRhonw2
รางวัลชมเชย

“งานเวชระเบียน_เวรเปล”

OKRhonmr

▶ ภาพกิจกรรม

งานมหกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ปี 2563