ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมตอบแบบสำรวจนี้

ทุกความเห็นของท่านมีความหมายในการพัฒนาโรงพยาบาลของเรา

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและวิชาการ (HRD)

คลิปวิดีโอ OKRs

“งานเวชระเบียน”
“งานเวชระเบียน_เวรเปล”
“งานเภสัชกรรม”
“งานการเงินและสวัสดิการฯ”
“คลินิกท่องเที่ยว”
“หอผู้ป่วยนอก”
“งานรังสีวินิจฉัย”
“งานกายภาพบำบัด”
“งานไตเทียม”
“หน่วยส่องกล้อง”
“หอผู้ป่วยวิกฤต”
“ห้องปฏิบัติการฯ”
“หน่วยพัฒนาคุณภาพ”
“ฝ่ายการพยาบาล”
“งานบริหารฯ”
“ที่ปรึกษาทีมบริหาร”
“สามัญหญิง”
“สามัญชาย”
“พิเศษ 1”
“พิเศษ 2”
“รร.ผช.”
“เวชศาสตร์แผนไทย”
“เวชศาสตร์แผนจีน”
“เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ”
“โภชนาการ”
“Homecare”

งานมหกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ปี 2563

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment