กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ปี 2566

✱ กิจกรรม Town hall and TM Talk “Embrace the Shift : โลกเปลี่ยนเขตร้อนปรับ ยินดีต้อนรับสู่ความเปลี่ยนแปลง”

วันที่ 29 กันยายน 2566 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Town hall and TM Talk ภายใต้ธีม “Embrace the Shift : โลกเปลี่ยนเขตร้อนปรับ ยินดีต้อนรับสู่ความเปลี่ยนแปลง” โดยมีวิทยากรจาก 4 หน่วยงาน ได้แก่ ฝ่ายการพยาบาล งานเวชระเบียน งานโภชนาการ หน่วยพัฒนาคุณภาพ และผู้บริหารโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มา : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=6377

✱ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการตรวจประเมินด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566

– วันที่ 21 กันยายน 2566 รศ.ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้รับการตรวจประเมินด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ และรับฟังประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคของการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของส่วนงาน และเข้าตรวจประเมินในพื้นที่จริง ได้แก่ พื้นที่สำนักงาน ห้องประชุม ห้องเรียน พื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบโครงสร้าง ระบบสาธารณูปโภค และระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยของอาคาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มา : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=6364

✱ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

– กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 15 กันยายน 2566 หน่วยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรม HA Clinic ครั้งที่ 1 ในหัวข้อการจัดทำ Google Form เบื้องต้นเพื่อการทำงาน โดย น.ส.ไปรยา นะวะมวัฒน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับงานสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ ณ ห้องประชุมดนัย บุนนาค ชั้น 6 อาคารราชนครินทร

✱ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

– ศ(วิจัย).ดร.เจตสุมน ประจำศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัยกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน จากนั้น รศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นกิจกรรมรับฟังบรรยาย ประชุมระดมความคิด และนำเสนอแนวทางการพัฒนาหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนหาแนวทางร่วมกันเพื่อพัฒนาหน่วยงานและตนเอง เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ตลอดจนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดและประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน แล้วน าแนวทางมาสรุป เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 5 และ 7 กันยายน 2566 ณ ห้อง Siam Hall ชั้น 6 โรงแรม Eastin Grand Hotel Phayathai

ที่มา : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=6347 / https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=6348

✱ กิจกรรมการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานภายในคณะเวชศาสตร์เขตร้อน

คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการประหยัดพลังงาน 8 นโยบาย ในวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ อาคาราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มา : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=6302

✱ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ความปลอดภัยในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น”

– สมาคมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวไทย ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว (ATTA) สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน) และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความปลอดภัยในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” เช่น การเตรียมตัวก่อนออกเดินทางสำหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยว และผู้เข้าอบรมมีทักษะการฟื้นคืนชีพและการปฐมพบาบาลเบื้องต้นในกรณีฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2566

ที่มา : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=6277

✱ โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ ปี 2566

– วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 รศ.ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ ปี 2566 จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรใหม่และบุคลากรที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการดับเพลิงเบื้องต้น และมีทักษะในการอพยพในการเคลื่อนย้ายและช่วยชีวิต โดยมีการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การอบรมได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัยกรุงเทพฯ โดย นายแปร บุญศรีโรจน์ เจ้าพนักงานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มา : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=6272

✱ งานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 3 TropMed Quality Fair 3 “Revolution Towards SDGs : การปฏิรูปสู่ความยั่งยืน”

– วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 3 TropMed Quality Fair 3 “Revolution Towards SDGs : การปฏิรูปสู่ความยั่งยืน” โดยมี รศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ “TropMed Talk by Dr.Mai : การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง” โดย ผศ.ดร.วีรณัฐ โรจนประภา ซึ่งมีบุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โอกาสนี้คณะเวชศาสตร์เขตร้อนต้อนรับองค์กรภายนอกที่ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด ตลอดจนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้โรคเขตร้อน และโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ได้แก่ โรงพยาบาลทันตกรรม สถาบันประสาทวิทยา สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ สถาบันโรคผิวหนัง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลสงฆ์

ที่มา : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=6253

✱ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัล ความสำเร็จด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (BKKGC⁺)

– วันที่ 20 มิถุนายน 2566 รศ.นพ.วัชรพงศ์ ปิยะภาณี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมงานรับรางวัลผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC⁺) ประจำปี 2565 ระดับเหรียญทอง มอบโดย รศ.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โอกาสนี้โรงพยาบาลฯ ได้ร่วมจัดแสดงผลงาน Super Smart Scale ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

ที่มา : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=6224

✱ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เข้าร่วมงานพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติบัตรผู้สนับสนุนหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

– วันที่ 14 มิถุนายน 2566 ผศ.ดร.นพ.ธีระ กุศลสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสวัสดิการและกิจการพิเศษ, นางกองแก้ว ย้วนบุญหลิม หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เข้าร่วมงานพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติบัตรผู้สนับสนุนหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ในกิจกรรม “World Blood Donor Day 2023” จัดโดย งานธนาคารเลือด กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี ในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร ในโอกาสที่โรงพยาบาลฯเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนร่วมบริจาคโลหิต ให้กับโรงพยาบาลราชวิถีอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมโยธี ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

ที่มา : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=6211

✱ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม “เขตร้อน อาหารปลอดภัย อร่อย และใส่ใจสุขภาพ”

– วันที่ 14 มิถุนายน 2566 ผศ.ดร.นพ.ธีระ กุศลสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสวัสดิการและกิจการพิเศษ เปิดการจัดอบรม “เขตร้อน อาหารปลอดภัย อร่อย และใส่ใจสุขภาพ” เพื่อสรุปภาพรวมผลการประเมินการตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยด้านอาหาร การแนะนำการปรับสูตรอาหาร/เครื่องดื่ม ส่งเสริมให้ร้านค้ามีรายการอาหารเพื่อสุขภาพ อาทิ เมนูไร้พุง เมนูอาหารมังสวิรัติ แก่ผู้ประกอบการอาหารร้านค้าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน โดยมีบุคลากรบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มา : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=6220

✱ การอบรม เรื่อง “หลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับพนักงานสถานที่ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล”

– วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นางพิทยา พิรุณอมรพันธุ์ หัวหน้าหน่วยควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล พร้อมด้วย น.ส.พัชริดา พบถาวร นักอาชีวอนามัย หน่วยพัฒนาคุณภาพ และ น.ส.ปิยนันท์ ภักดีวุธ พยาบาลวิชาชีพ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในโครงการอบรม เรื่อง “หลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับพนักงานสถานที่ คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดล” เพื่อให้พนักงานสถานที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้รับความรู้เรื่องการจัดการขยะ การเลือกใช้ PPE ที่เหมาะสมกับงาน มีความรู้ความเข้าใจการใช้งาน Super Smart Scale และสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง รวมถึงมีความตระหนัก ในการเฝ้าระวังป้องกัน เชื้อโรค สารเคมี และวิธีปฏิบัติเมื่อพบเห็น/ประสบอุบัติเหตุในที่ทำงาน ณ ห้องประชุมศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ ชั้น 3 อาคารศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มา : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=6177

✱ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการให้บริการที่โดดเด่น ในธุรกิจบริการทางสุขภาพ

– รศ.นพ.วัชรพงศ์ ปิยะภาณี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการให้บริการที่โดดเด่น ในธุรกิจบริการทางสุขภาพ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ ชั้น 17 อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ดร.วาเรศ รัตนวิสาลนนท์ นักวิชาการอิสระ ด้านการจัดการท่องเที่ยวและบริการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ พฤติกรรมผู้รับบริการทางสุขภาพ, เส้นทางของผู้รับบริการทางสุขภาพ, การสื่อสารเพื่อการบริการทางสุขภาพ, แนวคิด ขั้นตอน และเทคนิคในการสื่อสารเพื่อการบริการทางสุขภาพ, วิธีการให้บริการที่โดดเด่นในธุรกิจการบริการทางสุขภาพ

ที่มา : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=6159https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=6169

✱ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน จัดโครงการอบรม เรื่อง “วัคซีนสำหรับบุคลากรทางการแพทย์”

– วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 รศ.นพ.วัชรพงศ์ ปิยะภาณี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นประธานเปิดโครงการอบรม เรื่อง “วัคซีนสำหรับบุคลากรทางการแพทย์” โดยมีการบรรยายเรื่อง “วัคซีนสำหรับบุคลากรทางการแพทย์” บรรยายโดย พญ.พิมพ์พรรณ พิสุทธิ์ศาล อาจารย์ประจำภาคอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ ชั้น 17 อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มา : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=6152

✱ พิธีบำเพ็ญกุศล และรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปี วันประสูติ 6 พฤษภาคม 2566

– วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปี วันประสูติ 6 พฤษภาคม 2566 โดยมีรศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อนและประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นประธานในพิธีถวายสักการะ พิธีบำเพ็ญกุศล รวมทั้งเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ และเปิดโครงการกิจกรรมรับบริจาคโลหิต โดยมีบุคลากรสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ที่มา : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=6148

✱ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนในตำบลบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ

– วันที่ 22 มีนาคม 2566 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนในตำบลบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางกองแก้ว ย้วนบุญหลิม หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการอบรมและศึกษาดูงานการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนในตำบลบางกะเจ้า จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะเจ้า เพื่อส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชน และผู้สูงอายุตำบลบางกะเจ้าให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งสอนการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะเจ้า อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ที่มา : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=6109

✱ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เข้ารับประกาศนียบัตรต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ในการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23

– วันที่ 14 มีนาคม 2566 รศ.นพ.วัชรพงศ์ ปิยะภาณี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน นางกองแก้ว ย้วนบุญหลิม หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยบุคลากร เข้ารับประกาศนียบัตรต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตร ในการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ชั้น 2 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

ที่มา : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=6098

✱ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

– วันที่ 9 มีนาคม 2566 รศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ผศ.ดร.พญ.วิรงค์รอง เจียรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ และ ผศ.ดร.นพ.สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายกิจกรรมและผลงานคณะเวชศาสตร์เขตร้อน แด่คณะผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เนื่องในโอกาสที่มาศึกษาดูงานคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ณ สถานที่ต่าง ๆ นอกเหนือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน อีกทั้งยังเป็นส่วนประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและอาชีพที่ตนเองถนัด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน นำเยี่ยมชมการให้บริการต่าง ๆ ในโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

ที่มา : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=6088

✱ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้รถพยาบาล (Ambulance)

– วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้รถพยาบาล (Ambulance) ให้แก่บุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน โดยมี ผศ.ดร.นพ.สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และนายสุรสิทธิ์ เหล็กเพชร ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส1 และนายสุขสันต์ ทองมาก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ บ1 ให้เกียรติเป็นวิทยากร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของรถพยาบาลฉุกเฉิน ทั้งทางภาคทฤษฎี ณ ห้องประชุมดนัย บุนนาค ชั้น 6 อาคารราชครินทร์ และภาคปฏิบัติ ด้วยการฝึกทดสอบทักษะการใช้รถพยาบาล ฝึกใช้สัญญาณต่างๆ ณ บริเวณชั้น 1 ด้านหน้าอาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มา : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=6086

✱ บุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงาน

– วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 บุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงาน เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เช่น เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) เครื่องหมายความปลอดภัย การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง ท่าทางการยกของที่ถูกต้อง เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ และประสบการณ์ในการตระหนักถึงอันตรายจากการทำงาน สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และนำหลักการด้านความปลอดภัยในการทำงานไปประยุกต์ใช้ได้เป็นพื้นฐานในการพัฒนางานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ณ ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล่อมในการทำงาน (COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มา : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=6073

✱ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

– วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ร่วมกันทำความสะอาด และสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามหลักนโยบาย 7ส. พร้อมด้วยนางกองแก้ว ย้วนบุญหลิม หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มา : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=6065

✱ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมหัวข้อ “Basic Life Support” รายวิชาพื้นฐานทางคลินิก 1

– วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลจัดอบรม หัวข้อ “Basic Life Support” รายวิชาพื้นฐานทางคลินิก 1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 107 คน โดยมี ผศ.พญ.ชญาสินธุ์ แม้นสงวน เป็นผู้สอนหลัก พร้อมด้วย คณะกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นผู้ช่วยสอน ซึ่งเป็นการเรียนรู้ภาคปฏิบัติจำนวน 3 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 Chest Compression ฐานที่ 2 Airway และ ฐานที่ 3 AED ณ ห้องบรรยาย ชั้น 3 อาคารศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มา : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=6059

✱ กิจกรรมนันทนาการเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2566 โดยชมรมศิลปะ : Pop – up Card DIY

– วันที่ 27 มกราคม 2566 ชมรมศิลปะ สวัสดิการเพิ่มเติมคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม เนื่องในวันนันทนาการ ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี นายวัชรินทร์ นาคผ่อง ให้เกียรติเป็นวิทยากรสอน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะด้านศิลปะ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และสร้างความผ่อนคลายให้กับบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มา : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=6039

✱ คณะนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ชาวต่างประเทศ จาก Touro College และColumbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับโรคเขตร้อนและเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

– เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 คณะนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์จาก Touro College และ Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 29 ท่าน เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับโรคเขตร้อน โดยมีวิทยากร ผศ.นพ.วศิน แมตสี่ และ พญ.ผาณิตา หลูอารีย์สุวรรณ โดยการบรรยายนี้จัดขึ้น ในวันที่ 19 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมดนัย บุนนาค ชั้น 6 อาคารราชนครินทร์ นอกจากนี้คณะนักศึกษาได้เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน โดยมีวิทยากรบรรยายคือ พญ.ผาณิตา หลูอารีย์สุวรรณ

ที่มา : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=6030

✱ พิธีมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ประจำปี 2565

– รศ.ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รับมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ประจำปี 2565 จากนายอาทร นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 โดยในปีนี้คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่น (ต่อเนื่องปีที่ 5) จากการประกวดกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่ยุวแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ ชั้น 17 อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566

ที่มา : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=6028

✱ กิจกรรมการบรรยายหัวข้อ “ความปลอดภัยในการทำงาน และกิจกรรม 7ส”

– วันที่ 17 มกราคม 2566 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนได้ดำเนินโครงการพัฒนากิจกรรม 7ส. ด้วยการจัดกิจกรรมการบรรยายหัวข้อ “ความปลอดภัยในการทำงาน และกิจกรรม 7ส” โดยมี นางกองแก้ว ย้วนบุญหลิม หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ นางอรทัย ห้าวหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 7ส. ซึ่งนโยบาย 7ส. ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย สวยงาม และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมีความเข้าใจ และนำหลักการทำกิจกรรม 7ส. ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยมี น.ส.พัชริดา พบถาวร นักชีวอนามัย เป็นผู้บรรยาย และนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลและบุคลากรโรงพยาบาลเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ ชั้น 17 อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มา : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=6026

✱ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

– วันที่ 16 มกราคม 2566 รศ.นพ.วัชรพงศ์ ปิยะภาณี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ที่มาศึกษาดูงานคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้นอกเหนือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน อีกทั้งยังเป็นส่วนประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ และอาชีพที่ตนเองถนัด โดยมี นางกองแก้ว ย้วนบุญหลิม หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล พาเยี่ยมชมโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ณ แผนกต่าง ๆ จากนั้นได้เรียนรู้ในห้อง Malaria Laboratory ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี บรรยายความรู้เกี่ยวกับโรคมาลาเรียโดย ศ.ดร.เกศินี โชติวานิช รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังได้เรียนปฏิบัติในห้องปฏิบัติการจริง ณ ห้องปฏิบัติเพื่อการวิจัยทางคลินิกโรคเขตร้อน ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ ให้ความรู้โดย อ.ดร.จันทร์จิรา ไทยผดุงพานิช และห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลอง ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มา : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=6023

✱ คณะเวชศาสตร์เขตร้อนกำจัดขยะอันตราย เพื่อการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน

– วันที่ 13 มกราคม 2566 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการรวบรวมขยะอันตรายภายในคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ร่วมกับฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตราชเทวี เพื่อการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อนสามารถรวบรวมขยะอันตราย เช่น ถ่ายไฟฉาย กระป๋องสี หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ ทิ้งในจุดรวมรวบขยะที่กำหนดไว้จำนวน 3 จุด ได้แก่ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 60 ปี และบริเวณชั้น 1 อาคารจำลอง หะริณสุต คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มา : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=6010

✱ คณะนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชาวต่างประเทศจากมหาวิทยาลัย University of Utah, School of Medicine and College of Pharmacy Program ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับโรคเขตร้อน

– คณะนักศึกษาเภสัชศาสตร์จากมหาวิทยาลัย University of Utah, School of Medicine and College of Pharmacy Program ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 15 ท่าน ได้เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนและได้ศึกษาวิชาเกี่ยวกับโรคเขตร้อนโดยมีวิทยากรคือ ศ.นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์ รศ.นพ.วัชรพงศ์ ปิยะภาณี และ ผศ.พญ.ฉัตรพร กิตติตระกูล โดยได้จัดการเรียนการสอนในวันที่ 6 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมดนัย บุนนาค ชั้น 6 อาคารราชนครินทร์

ที่มา : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=6005

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ปี 2566