เดือนตุลาคม 2565
” กิจกรรม 7ส “

เดือนพฤศจิกายน 2565
” รู้ทันอุบัติเหตุ “

เดือนธันวาคม 2565
” หลักการใช้รถพยาบาลเบื้องต้น (Ambulance) “

เดือนมกราคม 2566
” Growth Mindset
กรอบความคิดแบบเติบโต

เดือนกุมภาพันธ์ 2566
” การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 (Part I) “

เดือนมีนาคม 2566
” การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 (Part II) “

เดือนเมษายน 2566
” Safety Design and Compliance “

เดือนพฤษภาคม 2566
” การพัฒนาเพื่อก้าวสู่ Advanced HA “

เดือนมิถุนายน 2566
” Clinical Risk Incident (Patient Safety Goals) “

เดือนกรกฎาคม 2566
” General Risk Incident (Personnel Safety Goals) “

เดือนสิงหาคม 2566
” คู่มือฉบับย่อรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) “

เดือนกันยายน 2566
” OKRs (Objective and Key Results) “

สาระน่ารู้คู่ HA - ปี 2566

since June 12, 2023