เดือนตุลาคม 2566
” CQI (Continuous Quality Improvement) “

เดือนพฤศจิกายน 2566
” การจัดการความรู้ (KM) “

เดือนธันวาคม 2566
” นวัตกรรม (Innovation) “

เดือนมกราคม 2567
” TQA Criteria (EP.1)”

เดือนกุมภาพันธ์ 2567
” TQA Criteria (EP.2)”

เดือนมีนาคม 2567
” TBA “

เดือนเมษายน 2567
” TBA “

เดือนพฤษภาคม 2567
” TBA “

เดือนมิถุนายน 2567
” TBA “

เดือนกรกฎาคม 2567
” TBA “

เดือนสิงหาคม 2567
” TBA “

เดือนกันยายน 2567
” TBA “

สาระน่ารู้คู่ HA - ปี 2567