15 มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันไข้เลือดออกอาเซียน” (ASEAN Dengue Day)

15 มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันไข้เลือดออกอาเซียน” (ASEAN Dengue Day)

ไม่ควรมีใครต้องเสียชีวิตเพราะไข้เลือดออก เราจะไปย้อนดูสถิติอัตราผู้ป่วยกันตั้งแต่ ปี 2562 – 2566 ว่ามีผู้ป่วยไปเท่าไหร่
 
ปี 2562 – ป่วย 33,263 ราย – เสียชีวิต 55 ราย ⬆️
ปี 2563 – ป่วย 19,462 ราย – เสียชีวิต 13 ราย ⬇️
ปี 2564 – ป่วย 4,299 ราย – เสียชีวิต 3 ราย ⬇️
ปี 2565 – ป่วย 5,199 ราย – เสียชีวิต 6 ราย ⬆️
ปี 2566 (1 ม.ค. – 7 มิ.ย. 66) – ป่วย 19,503 ราย – เสียชีวิต 17 ราย ⬆️
 
หากดูจากตัวเลขแล้วจะเห็นว่า ปี 2566 เพียงแค่ครึ่งปีแรกก็มีผู้ป่วยสูงถึง 19,503 ราย และเสียชีวิต 17 ราย ซึ่งมากกว่า ปี พ.ศ. 2565 ในช่วงเวลาเดียวกันถึง 3.8 เท่า ซึ่งในครึ่งปีหลังของปี 2566 เราต้องช่วยกันดูแล ป้องกันตนเองและครอบครัวให้ดีที่สุด และช่วยกันรักษาความสะอาดกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายให้สิ้นซาก
ข้อมูลไข้เลือดออก อาการและการป้องกัน https://www.tropmedhospital.com/knowledge/dengue.html
ขอบคุณข้อมูลสถิติจาก กลุ่มระบาดวิทยา และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค