OKRs ปีงบ 2565

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

สามารถลงคะแนนเลือกผลงาน Popular Vote ที่นี่

1. งานเวชระเบียน
2. งานเภสัชกรรม
3. งานการเงินและสวัสดิการสังคม
4. หอผู้ป่วยนอก
5. คลินิกท่องเที่ยว
6. งานรังสีวินิจฉัย
7. งานกายภาพบำบัด
8. งานไตเทียม
9. หน่วยส่องกล้องฯ
10. หอผู้ป่วยวิกฤต
11. งานบริหารและธุรการ
12. ห้องปฏิบัติการ
13. ฝ่ายการพยาบาล
14. หน่วยพัฒนาคุณภาพ
15. หอผู้ป่วยสามัญหญิง
16. หอผู้ป่วยสามัญชาย
17. หอผู้ป่วยพิเศษ 1
18. หอผู้ป่วยพิเศษ 2
19. หน่วยเวชศาสตร์แผนจีน
20. หน่วยเวชศาสตร์แผนไทย
21. รร.ผู้ช่วยพยาบาล
22. Homecare
23. งานโภชนาการ
24. หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
25. หน่วยซักฟอก

OKRs 2565 : โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน