รายการตรวจวิเคราะห์ งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร
( Laboratory    Service ) 

อัพเดทวันที่ 3 ตุลาคม 2565

ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาและจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3272

HIS CodeรายการReference RangeUnitหลักการ/วิธี วิเคราะห์ชนิดของสิ่งส่งตรวจระยะเวลารายงานผลค่าตรวจ (บาท)คำแนะนำในการส่งสิ่งส่งตรวจระยะเวลาที่ขอตรวจเพิ่มได้
Hematology
HE 001Complete Blood Count ( CBC )See Report_Automated analyzerEDTA Blood 2-3 ml.1 ชม.90ภายใน 2 ชม.24 ชม.
HE 006Platelet count (Manual)150 - 450x103/µLMicroscopic examinationEDTA Blood 2-3 ml.30 นาที40ภายใน 2 ชม.24 ชม.
HE 007Erythrocyte sedimentation rate ( ESR )M: < 20mm/hr.Modified WestergrenEDTA Blood 2-3 ml.1 ชม.70ภายใน 2 ชม.2 ชม.
F: < 30mm/hr.
HE 008Reticulocyte count0.5 - 2.5%Automated analyzerEDTA Blood 2-3 ml.30 นาที130ภายใน 2 ชม.24 ชม.
HE 009Bleeding time 2 - 8minModified Ivy methodแจ้ง จนท. Lab ไปทดสอบ30 นาที60__
HE 010Venous clotting time ( VCT )6 - 12minLee & White methodแจ้ง จนท. Lab ไปทดสอบ30 นาที50__
HE 012Malaria diagnosis (Thin film)Not Found_Microscopic examination EDTA 1-2 ml / แจ้ง จนท. Lab1 ชม.50นำส่งทันที24 ชม. (EDTA)
HE 013Wright’s Stain (Peripheral Blood Smear)See Report_Microscopic examination EDTA1-2 ml / Blood smear7 วัน110นำส่งทันที24 ชม. (EDTA)
HE 014Bone marrow Wright’s StainSee Report_Microscopic examination Slide Bone marrow7 วัน190นำส่งทันที_
HE 015Bone marrow Iron StainSee Report_Microscopic examinationSlide Bone marrow7 วัน50นำส่งทันที_
HE 016HematocritM: 40 - 54%Hct Centrifuge EDTA 2-3 ml / Hct tube (red)30 นาที30นำส่งทันที24 ชม.
F: 37 - 47% แจ้ง จนท. Lab (EDTA)
HE 019G -6 – PD Screening testNormal_Fluorescent spot test EDTA Blood 2-3 ml.45 นาที70ภายใน 2 ชม.7 วัน
HE 020Prothrombin Time ( PT ) 9.6 - 12.5secAutomated coagulyzer3.2% Sodium Citrate 2 ml.1 ชม.75ใส่ลือดตามปริมาตร/ภายใน 20 นาที1 ชม.
INR0.88-1.13_Automated coagulyzer3.2% Sodium Citrate 2 ml.1 ชม.75ใส่ลือดตามปริมาตร/ภายใน 20 นาที1 ชม.
HE 021APTT21.6 – 31.2secAutomated coagulyzer3.2% Sodium Citrate 2 ml.1 ชม.85ใส่ลือดตามปริมาตร/ภายใน 20 นาที1 ชม.
HE 023Malaria diagnosis (Thick film)Not Found_Microscopic examination EDTA 1-2 ml / แจ้ง จนท. Lab1 ชม.50นำส่งทันที24 ชม. (EDTA)
HE 024LE cell preparationNegative _Manual blood smearClotted Blood 6 ml.2 ชม.150ภายใน 2 ชม._
HE 026Fibrinogen levelSee Report_Automated coagulyzer3.2% Sodium Citrate 2 ml.1 ชม.300ใส่ลือดตามปริมาตร/ภายใน 20 นาที_
HE 027Body fluid Examination (Count+Dif.)See Report_Automated analyzer + stainCSF/Body Fluid 2 ml.1 ชม.60ภายใน 30 นาที1 ชม.
HE 028Microfilaria (Knott’s technique)Not Found_Microscopic examination1mL.Blood in 9 mL.of 2% Formalin1 ชม.190ภายใน 24 ชม._
HE 036Wright’s StainSee Report_Microscopic examination Slide/Specimen30 นาที110นำส่งทันที_
HE 038Mixing test PT ( Inhibitor screen based on PT )See ReportsecAutomated coagulyzer3.2% Sodium Citrate 2 ml.1 ชม.75ใส่ลือดตามปริมาตร/ภายใน 20 นาที1 ชม.
Urinalysis
UA 002Urine analysis See Report_Automated analyzer /Microscopic Random urine 10 ml.1 ชม.60ภายใน1 ช.ม./2-8oC 4 ชม.ก่อน 15.30 น.
UA 003Specific gravity1.002 -1.030_Refractometer/ Chemical test strips Random urine 5 ml.30 นาที20ภายใน1 ช.ม./2-8oC 4 ชม.ก่อน 15.30 น.
UA 004pH4.6 - 8.0_Chemical test strips Random urine 5 ml.30 นาที20ภายใน1 ช.ม./2-8oC 4 ชม.ก่อน 15.30 น.
UA 010Pregnancy testNegative_Immunochromatographic Random urine 5 ml.30 นาที70ภายใน1 ช.ม./2-8oC 24 ชม.ก่อน 15.30 น.
UA 011Marijuana (Cannabinoid,THC)Negative_Immunochromatographic Random urine 5 ml.30 นาที145ภายใน1 ช.ม./2-8oC 24 ชม.ก่อน 15.30 น.
UA 012Methamphetamine Negative_Immunochromatographic Random urine 5 ml.30 นาที150ภายใน1 ช.ม./2-8oC 24 ชม.ก่อน 15.30 น.
UA 013Morphine screening testNegative_Immunochromatographic Random urine 5 ml.30 นาที140ภายใน1 ช.ม./2-8oC 24 ชม.ก่อน 15.30 น.
UA 014ChloroquineNegative_Colorimetric Random urine 5 ml.30 นาที40ภายใน1 ช.ม./2-8oC 24 ชม.ก่อน 15.30 น.
UA 015SulfonamineNegative_Colorimetric Random urine 5 ml.30 นาที40ภายใน1 ช.ม./2-8oC 24 ชม.ก่อน 15.30 น.
UA 016Wet smear for vaginaSee report_Microscopic examinationVaginal swab in 1 ml. NSS30 นาที60ภายใน 1 ช.ม._
Stool Examination
ST 001Wet smear for Oval/ParasiteNot Found_Microscopic examination Feces 5 g. (~1 ข้อนิ้วมือ)30 นาที60ภายใน1 ช.ม./2-8oC 24 ชม.ก่อน 15.30 น.
ST 002Stool concentrationNot Found_Formalin-ether concentration Feces 5 g. (~1 ข้อนิ้วมือ)1 ชั่วโมง160ภายใน1 ช.ม./2-8oC 24 ชม.ก่อน 15.30 น.
ST 004Blood-stool (Hemoglobin detection)Negative_Immunochromatographic Feces 5 g. (~1 ข้อนิ้วมือ)30 นาที80ภายใน1 ช.ม./2-8oC 24 ชม.ก่อน 15.30 น.
ST 005Parasite IdentificationNo Parasite_Microscopic examinationตัวพยาธิ (แช่ใน 10% Formalin)30 นาที160ภายใน 1 ชม._
ST 006Scotch tape TechniqueNot Found_Microscopic examination Slide Perianal Swab 30 นาที120ภายใน 1 ชม._
ST 007Wet smear for Oval/Parasite (Sputum)Not Found_Microscopic examinationSputum30 นาที60ภายใน 1 ชม._

ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3273

HIS CodeรายการReference RangeUnitหลักการ/วิธี วิเคราะห์ชนิดของสิ่งส่งตรวจระยะเวลารายงานผลค่าตรวจ (บาท)คำแนะนำในการส่งสิ่งส่งตรวจระยะเวลาที่ขอตรวจเพิ่มได้
CHE 001Glucose74 - 99mg/dLEnzymatic Fasting 8-12 hrs. NaF Blood 2 ml. 1 ชั่วโมง40ภายใน 2 ช.ม.24 ช.ม.
CHE 002BUN6 - 20mg/dLEnzymatic Clotted Blood 3-5 ml.1 ชั่วโมง50ภายใน 2 ช.ม.24 ช.ม.
CHE 003Creatinine F: 0.51 -0.95mg/dLEnzymatic Clotted Blood 3-5 ml.1 ชั่วโมง50ภายใน 2 ช.ม.24 ช.ม.
M :0.67 -1.17mg/dL
CHE 004Liver Function TestsSee report__ Clotted Blood 3-5 ml.1 ชั่วโมง350ภายใน 2 ช.ม._
CHE 005Direct Bilirubin 0.0 - 0.3mg/dLColorimetric Clotted Blood 3-5 ml.1 ชั่วโมง50ภายใน 2 ช.ม. (ไม่ให้โดนแสง)24 ช.ม.
CHE 006Total Bilirubin0.0 - 1.2mg/dLColorimetric Clotted Blood 3-5 ml.1 ชั่วโมง50ภายใน 2 ช.ม. (ไม่ให้โดนแสง)24 ช.ม.)
CHE 007Total Protein6.6 - 8.7g/dLColorimetric Clotted Blood 3-5 ml.1 ชั่วโมง60ภายใน 2 ช.ม.24 ช.ม.
CHE 008Albumin3.5 - 5.2g/dLColorimetric Clotted Blood 3-5 ml.1 ชั่วโมง50ภายใน 2 ช.ม.24 ช.ม.
CHE 009Globulin2.5 - 3.5g/dLCalculation Clotted Blood 3-5 ml.1 ชั่วโมง_ภายใน 2 ช.ม.24 ช.ม.
CHE 010Alkaline phosphataseF : 35 - 104U/LColorimetric Clotted Blood 3-5 ml.1 ชั่วโมง50ภายใน 2 ช.ม.24 ช.ม.
M : 40 - 129U/L
CHE 011AST ( SGOT )F : 0 - 32U/LEnzymatic Clotted Blood 3-5 ml.1 ชั่วโมง50ภายใน 2 ช.ม.24 ช.ม.
M : 0 - 40U/L
CHE 012ALT ( SGPT )F : 0 - 33U/LEnzymatic Clotted Blood 3-5 ml.1 ชั่วโมง50ภายใน 2 ช.ม.24 ช.ม.
M : 0 - 41U/L
CHE 013Gamma GT (GGT)F : 6 – 42CHE 013Gamma GT (GGT)F : 6 – 42CHE 013Gamma GT (GGT)F : 6 – 42CHE 013
M : 10 - 71
CHE 065Lipid ProfileSee report__Fasting >12 hrs. Clotted Blood 3-5ml.1 ชั่วโมง200ภายใน 2 ช.ม.24 ช.ม.
CHE 014Cholesterol< 200mg/dLEnzymatic Colorimetric Fasting >12 hrs. Clotted Blood 3-5ml.1 ชั่วโมง60ภายใน 2 ช.ม.24 ช.ม.
CHE 015Triglyceride< 150mg/dLEnzymatic Colorimetric Fasting >12 hrs. Clotted Blood 3-5ml.1 ชั่วโมง60ภายใน 2 ช.ม.24 ช.ม.
CHE 016HDL- C> 40mg/dL Homogeneous Fasting >12 hrs. Clotted Blood 3-5ml.1 ชั่วโมง100ภายใน 2 ช.ม.24 ช.ม.
Enzymatic
CHE 017LDL- C (calculate)-mg/dLCalculation Fasting >12 hrs. Clotted Blood 3-5ml.1 ชั่วโมง_ภายใน 2 ช.ม.24 ช.ม.
CHE 076LDL- C (Direct)< 130mg/dLEnzymatic Colorimetric Fasting >12 hrs. Clotted Blood 3-5ml.1 ชั่วโมง150ภายใน 2 ช.ม.24 ช.ม.
CHE 066ElectrolyteSee report__Clotted Blood 3-5 ml.1 ชั่วโมง100ภายใน 1 ช.ม.1 ช.ม.
CHE 018Sodium (Na)136 - 145mmol/LIndirect ISEClotted Blood 3-5 ml.1 ชั่วโมง40ภายใน 1 ช.ม.1 ช.ม.
CHE 019Potassium (K)3.5 - 5.1mmol/LIndirect ISEClotted Blood 3-5 ml.1 ชั่วโมง40ภายใน 1 ช.ม.1 ช.ม.
CHE 020Chloride (Cl)98 - 107mmol./LIndirect ISEClotted Blood 3-5 ml.1 ชั่วโมง40ภายใน 1 ช.ม.1 ช.ม.
CHE 021Bicarbonate (CO2)22 - 29mmol/LEnzymatic kineticClotted Blood 3-5 ml.1 ชั่วโมง40ภายใน 1 ช.ม.1 ช.ม.
CHE 023Calcium (Ca)8.6 - 10.0mg/dLOCPCClotted Blood 3-5 ml.1 ชั่วโมง50ภายใน 2 ช.ม.24 ช.ม.
CHE 024Phosphorus (P)2.5 - 4.5mg/dLMolybdate UV Clotted Blood 3-5 ml.1 ชั่วโมง55ภายใน 2 ช.ม.24 ช.ม.
CHE 025Magnesium (Mg)1.6 - 2.6 mg/dL Colorimetric method Clotted Blood 3-5 ml.1 ชั่วโมง70ภายใน 2 ช.ม.24 ช.ม.
CHE 026Uric acidF: 2.4 - 5.7mg/dLEnzymatic colorimetricClotted Blood 3-5 ml.1 ชั่วโมง60ภายใน 2 ช.ม.24 ช.ม.
M : 3.4 - 7.0mg/dL
CHE 027LDH240 - 480U/LUV assay Clotted Blood 3-5 ml.1 ชั่วโมง60ภายใน 30 นาที24 ช.ม.
CHE 028CPKF : < 170U/LEnzymatic Clotted Blood 3-5 ml.1 ชั่วโมง90ภายใน 2 ช.ม. CHE 028
M : < 190U/L
CHE 029Hb A1C 4.8 - 5.9%TINIA EDTA Blood 2-3 ml.1 ชั่วโมง150ภายใน 2 ช.ม.24 ช.ม.
CHE 030Amylase28 - 100U/LEnzymatic Colorimetric Clotted Blood 3-5 ml.1 ชั่วโมง100ภายใน 2 ช.ม.24 ช.ม.
CHE 031Blood gasSee report_Fluorescent/RefractantHeparin Whole Blood + (close system)30 นาที420แช่น้ำแข็ง+นำส่งทันที _
CHE 032Glucose (Serum)74 - 99mg/dLEnzymatic Fasting 8-12 hrs. Clotted Blood 3-5 ml1 ชั่วโมง40ภายใน 2 ช.ม.24 ช.ม.
CHE 075DTX พยาบาลเจาะที่หอผู้ป่วย
CHE 033Serum iron33 -193µg/dLColorimetric Clotted Blood 3-5 ml.1 ชั่วโมง100ภายใน 2 ช.ม.24 ช.ม.
CHE 034Total Iron Binding Capacity (TIBC)228 - 428µg/dLColorimetric Clotted Blood 3-5 ml.1 ชั่วโมง80ภายใน 2 ช.ม.24 ช.ม.
CHE 079NT-proBNP< 125pg/mLCLIAHeparinized 2-4 ml. 1 ชั่วโมง1600ภายใน 30 นาที6 ช.ม.
CHE 080CK-MassF : < 3.77ng/mLCLIA Heparinized 2-4 ml.1 ชั่วโมง400ภายใน 30 นาที6 ช.ม.
M : < 6.73ng/mL
CHE 081Troponin-T< 50ng/mLImmunoassayHeparinized 2-4 ml.1 ชั่วโมง400ภายใน 30 นาที6 ช.ม.
CHE 088D-dimer< 0.5μg/mLImmunoassayHeparinized 2-4 ml.1 ชั่วโมง500ภายใน 30 นาที6 ช.ม.
CHE 083Lactate4.5-19.8mg/dLEnzymaticNaF Blood 2 ml. 1 ชั่วโมง350แช่น้ำแข็ง+นำส่งทันที _
CHE 035Glucose (24 hr Urine )6 - 17mg/dLEnzymaticUrine 24 hr. (5-10 ml.)1 ชั่วโมง40Preservative, 2-8oC24 ช.ม.
CHE 036Urea (24 hr Urine)801 - 1666mg/24hrs EnzymaticUrine 24 hr. (5-10 ml.)1 ชั่วโมง50Preservative, 2-8oC24 ช.ม.
CHE 037Creatinine (24 hr Urine)F :720 - 1510mg/24 hrsEnzymatic colorimetricUrine 24 hr. (5-10 ml.)1 ชั่วโมง90Preservative, 2-8oCCHE 037
24 ช.ม. 24 ช.ม. 24 ช.ม. 24 ช.ม. 24 ช.ม.
M: 980 -2200mg/24 hrs
CHE 038Total Protein (24 hr Urine)< 140 mg/24hrsTurbidimetric methodUrine 24 hr. (5-10 ml.)1 ชั่วโมง90Preservative, 2-8oC24 ช.ม.
CHE 039Uric acid (24 hr Urine)200 - 1000mg/24hrsEnzymatic colorimetricUrine 24 hr. (5-10 ml.)1 ชั่วโมง60Preservative, 2-8oC24 ช.ม.
CHE 040Ca (24 hr Urine)100 - 300 mg/24hrsOCPCUrine 24 hr. (5-10 ml.)1 ชั่วโมง50Preservative, 2-8oC24 ช.ม.
CHE 041Phosphorus(24 hr Urine)400 - 1300mg/24hrsMolybdate UVUrine 24 hr. (5-10 ml.)1 ชั่วโมง70Preservative, 2-8oC24 ช.ม.
CHE 042Mg (24 hr Urine)72.9 – 121.5mg/24hrsColorimetric methodUrine 24 hr. (5-10 ml.)1 ชั่วโมง100Preservative, 2-8oC24 ช.ม.
CHE 043Na (24 hr Urine)40 - 220mmol/24 hrsIndirect ISEUrine 24 hr. (5-10 ml.)1 ชั่วโมง50Preservative, 2-8oC1 ช.ม.
CHE 044K (24 hr Urine)25 - 125mmol/24 hrsIndirect ISEUrine 24 hr. (5-10 ml.)1 ชั่วโมง50Preservative, 2-8oC1 ช.ม.
CHE 045Cl (24 hr Urine)110 - 250mmol/24 hrsIndirect ISEUrine 24 hr. (5-10 ml.)1 ชั่วโมง50Preservative, 2-8oC1 ช.ม.
CHE 087Microalbumin (24 hr Urine)< 30 mg/24hrsImmunoturbidimetricUrine 24 hr. (5-10 ml.)1 ชั่วโมง270Preservative, 2-8oC24 ช.ม.
CHE 046Glucose (Random Urine)6 - 20mg/dLEnzymatic Random urine 5-10 ml.1 ชั่วโมง40no preservative24 ช.ม.
CHE 047Total Protein (Random Urine)< 15 mg/dLTurbidimetric method Random urine 5-10 ml.1 ชั่วโมง50no preservative24 ช.ม.
CHE 048Creatinine (Random Urine)F: 29 - 226mg/dLEnzymatic colorimetric Random urine 5-10 ml.1 ชั่วโมง50no preservative24 ช.ม.
M: 40 - 278mg/dL
CHE 067Urea (Random Urine)0.9-3.0 g/dLEnzymatic Random urine 5-10 ml.1 ชั่วโมง50no preservative24 ช.ม.
CHE 068Calcium (Random Urine)_mg/dLOCPC Random urine 5-10 ml.1 ชั่วโมง50no preservative24 ช.ม.
CHE 069Phosphorus (Random Urine)40 - 136 mg/dLMolybdate UV Random urine 5-10 ml.1 ชั่วโมง70no preservative24 ช.ม.
CHE 070Na (Random Urine)54 - 190mmol/LIndirect ISE Random urine 5-10 ml.1 ชั่วโมง40no preservative1 ช.ม.
CHE 071K (Random Urine)20 - 80mmol/LIndirect ISE Random urine 5-10 ml.1 ชั่วโมง40no preservative1 ช.ม.
CHE 072Cl (Random Urine)46 - 168mmol/LIndirect ISE Random urine 5-10 ml.1 ชั่วโมง50no preservative1 ช.ม.
CHE 073Mg (Random Urine)_mg/dLColorimetric method Random urine 5-10 ml.1 ชั่วโมง100no preservative24 ช.ม.
CHE 074Uric acid (Random Urine) 37 - 92mg/dLEnzymatic colorimetric Random urine 5-10 ml.1 ชั่วโมง60no preservative24 ช.ม.
CHE 078Creatinine Clearance66 - 143mL/minCalculation_____
CHE 086Microalbumin (Random Urine)< 20mg alb/g creImmunoturbidimetricRandom urine 5-10 ml.1 ชั่วโมง270no preservative24 ช.ม.
CHE 077Protein ( CSF )15 - 45mg/dLTurbidimetric methodCSF 1-2 ml.1 ชั่วโมง70ภายใน 30 นาที24 ช.ม.
CHE 052Protein ( Body Fluid )_mg/dLTurbidimetric methodCSF/Body Fluid 1-2 ml.1 ชั่วโมง70ภายใน 30 นาที24 ช.ม.
CHE 053Glucose ( Body Fluid )40 – 70 (CSF)mg/dLEnzymaticCSF/Body Fluid 1-2 ml.1 ชั่วโมง70ภายใน 30 นาที24 ช.ม.
CHE 054Urea (Body Fluid )_mg/dLEnzymaticCSF/Body Fluid 1-2 ml.1 ชั่วโมง50ภายใน 30 นาที24 ช.ม.
CHE 055Creatinine (Body Fluid )_mg/dLEnzymatic colorimetricCSF/Body Fluid 1-2 ml.1 ชั่วโมง50ภายใน 30 นาที24 ช.ม.
CHE 056Uric acid (Body Fluid )_mg/dLEnzymatic colorimetricCSF/Body Fluid 1-2 ml.1 ชั่วโมง60ภายใน 30 นาที24 ช.ม.
CHE 057Ca (Body Fluid )_mg/dLOCPCCSF/Body Fluid 1-2 ml.1 ชั่วโมง50ภายใน 30 นาที24 ช.ม.
CHE 058Phosphorus (Body Fluid )_mg/dLMolybdate UVCSF/Body Fluid 1-2 ml.1 ชั่วโมง55ภายใน 30 นาที24 ช.ม.
CHE 059Mg (Body Fluid )_mg/dLColorimetric methodCSF/Body Fluid 1-2 ml.1 ชั่วโมง70ภายใน 30 นาที24 ช.ม.
CHE 060LDH (Body Fluid )_mg/dLUV assayCSF/Body Fluid 1-2 ml.1 ชั่วโมง60ภายใน 30 นาที24 ช.ม.
CHE 061Na (Body Fluid )_mmol/LIndirect ISECSF/Body Fluid 1-2 ml.1 ชั่วโมง40ภายใน 30 นาที1 ช.ม.
CHE 062K (Body Fluid )_mmol/LIndirect ISECSF/Body Fluid 1-2 ml.1 ชั่วโมง40ภายใน 30 นาที1 ช.ม.
CHE 063Cl (Body Fluid )_mmol/LIndirect ISECSF/Body Fluid 1-2 ml.1 ชั่วโมง70ภายใน 30 นาที1 ช.ม.
CHE 064Albumin (Body Fluid )_mg/dLColorimetricCSF/Body Fluid 1-2 ml.1 ชั่วโมง50ภายใน 30 นาที24 ช.ม.

ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 9167

HIS CodeรายการReference RangeUnitหลักการ/วิธี วิเคราะห์ชนิดของสิ่งส่งตรวจระยะเวลารายงานผลค่าตรวจ (บาท)คำแนะนำในการส่งสิ่งส่งตรวจระยะเวลาที่ขอตรวจเพิ่มได้
Immunology
Hormone
IMC 003Free T40.93 - 1.70ng/dLECLIAClotted Blood 3-5 ml.1 ชั่วโมง200ภายใน 2 ช.ม.3 วัน
IMC 004TSH0.27 - 4.20µIU/mL ECLIAClotted Blood 3-5 ml.1 ชั่วโมง200ภายใน 2 ช.ม.3 วัน
IMC 034Free T32.00 - 4.40pg/mLECLIAClotted Blood 3-5 ml.1 ชั่วโมง200ภายใน 2 ช.ม.3 วัน
IMC 015Ferritin M : 30 - 400ng/mLECLIAClotted Blood 3-5 ml.1 ชั่วโมง310ภายใน 1 ช.ม.3 วัน
F : 13 - 150ng/mL
IMC 016PTH ( Intact molecule )15 - 65pg/mLECLIAClotted Blood 3-5 ml.1 ชั่วโมง340ภายใน 2 ช.ม.3 วัน
IMC040CortisolMRRµg/dLECLIAClotted Blood 3-5 ml.1 ชั่วโมง300ภายใน 2 ช.ม.3 วัน
Tumor Marker
IMC 005AFP0.0 - 7.0 ng/mLECLIAClotted Blood 3-5 ml.1 ชั่วโมง270ภายใน 2 ช.ม.3 วัน
IMC 006CEA0.0 - 4.7ng/mLECLIAClotted Blood 3-5 ml.1 ชั่วโมง300ภายใน 2 ช.ม.3 วัน
IMC 007PSA0.0 - 4.0ng/mLECLIAClotted Blood 3-5 ml.1 ชั่วโมง300ภายใน 2 ช.ม.3 วัน
Infectious Disease
IMC 008HBs Ag Negative_ECLIAClotted Blood 3-5 ml.1 ชั่วโมง130ภายใน 2 ช.ม.3 วัน
IMC 009Anti - HBs total< 10IU/LECLIAClotted Blood 3-5 ml.1 ชั่วโมง180ภายใน 2 ช.ม.3 วัน
IMC 010Anti - HBc totalNegative_ECLIAClotted Blood 3-5 ml.1 ชั่วโมง230ภายใน 2 ช.ม.3 วัน
IMC 011HBe AgNegative_ECLIAClotted Blood 3-5 ml.1 ชั่วโมง400ภายใน 2 ช.ม.3 วัน
IMC 012Anti - HBe totalNegative_ECLIAClotted Blood 3-5 ml.1 ชั่วโมง440ภายใน 2 ช.ม.3 วัน
IMC 013Anti - HCV (Hepatitis C ) totalNegative_ImmunochromatographicClotted Blood 3-5 ml.45 นาที300ภายใน 2 ช.ม.3 วัน
IMC 028Anti - HAV (Hepatitis A) IgG/IgMNegative_ImmunochromatographicClotted Blood 3-5 ml.45 นาที500ภายใน 2 ช.ม.3 วัน
IMC 014IMC 014IMC 014IMC 014IMC 014IMC 014IMC 014IMC 014IMC 014IMC 014
IMC 018Anti - HIV ScreeningIMC 018Anti - HIV ScreeningIMC 018Anti - HIV ScreeningIMC 018Anti - HIV ScreeningIMC 018Anti - HIV Screening
HIV Ag Non Reactive_ECLIA/GPA/ ImmunochromatographicClotted Blood 3-5 ml.30 นาที140HIV Ag Non Reactive_
130ภายใน 2 ช.ม.3 วัน130ภายใน 2 ช.ม.3 วัน130ภายใน 2 ช.ม.3 วัน130
IMC 019Dengue NS1 AgNegative_ImmunochromatographicClotted Blood 3-5 ml.45 นาที360ภายใน 2 ช.ม.3 วัน
IMC 030Dengue virus - Ab ( IgG/IgM )Negative_ImmunochromatographicClotted Blood 3-5 ml.45 นาที310ภายใน 2 ช.ม.3 วัน
IMC 020Chikungunya - Ab ( IgG/IgM )Negative_ImmunochromatographicClotted Blood 3-5 ml.45 นาที250ภายใน 2 ช.ม.3 วัน
IMC 022VDRL ( RPR )Non Reactive_Rapid plasma regainClotted Blood 3-5 ml.45 นาที50ภายใน 2 ช.ม.3 วัน
IMC 023B.pseudomellie - Ab ( Melioid titer )< 1 : 160_Indirect HemagglutinationClotted Blood 3-5 ml.5 ชั่วโมง100ภายใน 2 ช.ม.3 วัน
IMC 032Leptospira - Ab ( IgG/IgM ) RapidNegative_ImmunochromatographicClotted Blood 3-5 ml.45 นาที200ภายใน 2 ช.ม.3 วัน
IMC 021Rapid test for InfluenzaNegative_Immunochromatographic พยาบาลทดสอบที่หอผู้ป่วย_ 500__
IMC 035RSVNegative_Immunochromatographic พยาบาลทดสอบที่หอผู้ป่วย_ 350__
IMC 038Procalcitonin0.000 - 0.046ng/mLCLIAClotted Blood 3-5 ml.1 ชั่วโมง650ภายใน 2 ช.ม.24 ช.ม.
Other
IMC 031Rheumatoid factor test - latexNegative_Latex AgglutinationClotted Blood 3-5 ml.45 นาที80ภายใน 2 ช.ม.3 วัน
IMC 039CRP0.0-3.0mg/LCLIAClotted Blood 3-5 ml.1 ชั่วโมง300ภายใน 2 ช.ม.24 ช.ม.
IMC 041Vitamin D30.0-100.0ng/mLCLIAClotted Blood 3-5 ml. ทึบแสง1 ชั่วโมง900ภายใน 2 ช.ม.24 ช.ม.
IMC 043SAR-COV-2 AG (ATK)Negative_Immunochromatographicแพทย์ทดสอบที่หอผู้ป่วย30 นาที350__

ห้องปฏิบัติการธนาคารเลือด (Blood Bank) หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3269

HIS CodeรายการReference RangeUnitหลักการ/วิธี วิเคราะห์ชนิดของสิ่งส่งตรวจระยะเวลารายงานผลค่าตรวจ (บาท)คำแนะนำในการส่งสิ่งส่งตรวจระยะเวลาที่ขอตรวจเพิ่มได้
BB 023Ab screening (Indirect antiglobin test )Negative_Gel medthodClotted Blood/EDTA 3-5 ml.1 ชั่วโมง120ภายใน 2 ช.ม.24 ช.ม.
BB 021Blood group ABO __Gel medthodClotted Blood/EDTA 3-5 ml.30 นาที160ภายใน 2 ช.ม.24 ช.ม.
BB 003ABO Cell group__Tube medthod EDTA Blood 2-3 ml.30 นาที50ภายใน 2 ช.ม.24 ช.ม.
BB 022Rh typing (Anti D )__Gel medthodClotted Blood/EDTA 3-5 ml.1 ชั่วโมง90ภายใน 2 ช.ม.24 ช.ม.
BB 024Direct antiglobulin testNegative_Gel medthod EDTA Blood 2-3 ml.1 ชั่วโมง90ภายใน 2 ช.ม.24 ช.ม.
BB 025CrossmatchingCompatible_Gel medthodClotted Blood/EDTA 3-5 ml.2 ชั่วโมง150ภายใน 1 ช.ม.24 ช.ม.
BB 009NAT- Single Donor Platelet(Closed filter)_____7500__
BB 010NAT-LPRC_____660__
BB 012NAT-PRC_____580__
BB 013NAT-Leukocyte Depleted PRC_____1710__
BB 014NAT-Fresh Frozen Plasma_____450__
BB 015Leukocyte Poor Pooled Platelet_____4800__
BB 016Cryo-removed plasma_____350__
BB 017Cryoprecipitate_____400__
BB 018Platelet Concentrate_____400__
BB 019Leukocyte Depleted Pooled Platelet_____6500__
BB 020NAT- Single Donor Red cell (filtered)_____2640__

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3269

HIS CodeรายการReference RangeUnitหลักการ/วิธี วิเคราะห์ชนิดของสิ่งส่งตรวจระยะเวลารายงานผลค่าตรวจ (บาท)คำแนะนำในการส่งสิ่งส่งตรวจระยะเวลาที่ขอตรวจเพิ่มได้
Microbiology
MB 001Gram’s StainNo Bacteria seen_Stain+MicroscopicSpecimens1 ชั่วโมง65ภายใน 1 ช.ม.24 ช.ม.
MB 002AFB StainNo AFB seen_Stain+MicroscopicSpecimens1 ชั่วโมง60ภายใน 1 ช.ม.24 ช.ม.
MB 003Modified AFB StainNo MAFB seen_Stain+MicroscopicSpecimens1 ชั่วโมง60ภายใน 1 ช.ม.24 ช.ม.
MB 004Indian ink preparationNegative_Stain+MicroscopicCSF/ Specimens1 ชั่วโมง55นำส่งทันที24 ช.ม.
MB 005Aerobic culture+sensitivitySee report_CultureSpecimens3-7 days200ภายใน 1 ช.ม.24 ช.ม.
MB 006Hemoculture (Automate)No growth after 7 days_Automate CultureBlood / Bone marrow3-7 days290นำส่งทันที_
MB 007Rota/Adenovirus AgNegative_ImmunochromatographicStool1 ชั่วโมง260ภายใน 1 ช.ม.24 ช.ม.
MB 008Norovirus AgNegative_ImmunochromatographicStool1 ชั่วโมง260ภายใน 1 ช.ม.24 ช.ม.
MB 009KOH PreparationNot found_MicroscopicSlide 1 ชั่วโมง60ภายใน 1 ช.ม._
MB 011Tzanck’s smearNot found_Stain+MicroscopicSlide 1 ชั่วโมง80ภายใน 1 ช.ม._
MB 012H.pylori AgNegative_ImmunochromatographicStool1 ชั่วโมง260ภายใน 1 ช.ม.24 ช.ม.
MB 013C.difficile Toxin A&BNegative_ImmunochromatographicStool1 ชั่วโมง260ภายใน 1 ช.ม.24 ช.ม.
MB 014Salmoella AgNegative_ImmunochromatographicStool1 ชั่วโมง260ภายใน 1 ช.ม.24 ช.ม.