งดให้บริการ หน่วยเวชศาสตร์แผนไทย (นวดแผนไทย)
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคมคม 2564

เนื่องจากสถานการณ์ของ COVID-19 ที่ยังคงระบาดต่อเนื่อง ทางโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน จึงของดให้บริการ หน่วยเวชศาสตร์แผนไทย (นวดแผนไทย)
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคมคม 2564 *ตามประกาศของทาง ศบค. หากมีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขอบคุณครับ