ขอเชิญชวนชาว บ.ส.ร. ร่วมส่งผลงานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลฯ ด้วยสื่อกราฟฟิกประจำวันด้าน "เขตร้อน" (โครงการสำหรับบุคลากรชาว บสร.)

ข้อกำหนดรูปแบบผลงาน

o ผลงานรูปแบบไฟล์.JPEG อัตราส่วนภาพขนาด 1 : 1 1200×1200 Pixel

o มีชื่อโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนและ Hashtag #เป็นไข้ให้เขตร้อนดูแล

o มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เช่นสีประจำคณะฯ สัญลักษณ์ สถานที่ โรค หรือการให้บริการของโรงพยาบาล โดยมีเนื้อหาที่กระชับ เข้าใจง่าย ตัวอักษรไม่เกิน 60 คำ

o เป็นผลงานที่ถูกคิดค้นและลงมือทำเอง รูปภาพที่ใช้ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น รูปภาพที่ถ่าย ด้วยตนเอง หรือคลังภาพที่ถูกอนุญาตให้ใช้งานเท่านั้น

o ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้ไม่เกิน 4 ผลงาน (แต่สามารถรับรางวัลได้ไม่เกิน 2 รางวัลต่อคน)

o สื่อที่เข้าร่วมแข่งขันที่ผ่านการประเมินความถูกต้องจากคณะกรรมการ จะถูกใช้ใน ในสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น กลุ่มLine Facebook Websiteของโรงพยาบาล เป็นต้น

รางวัลจำนวน 14 รางวัล

  • รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 7 รางวัล รางวัลละ 500 บาท รวม 3,500 บาท
  • รางวัลดีเลิศ จำนวน 7 รางวัล รางวัลละ 300 บาท รวม 2,100 บาท

ส่งผลงานทาง E-mail

ระบุชื่อ – นามสกุล หน่วยงาน เจ้าของผลงาน
ส่งมายัง prhtd01@gmail.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 9140 ติดต่อนู